Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

A. Dedución por investimentos en producións cinematográficas e series audiovisuais españolas (art. 36.1 LIS)

Beneficiarios da dedución

Normativa: véxase tamén o art. 39.7  LIS

 1. Produtores: os contribuíntes que realicen as producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou  documental.

 2. Financiadores: desde o 1 de xaneiro de 2021, permítese que poidan aplicar esta dedución, nas mesmas condicións que os produtores que xeran  o dereito á mesma,  os empresarios ou profesionais,  que participen na financiamento de producións españolas de longametraxes, curtametraxes cinematográficas, series audiovisuais de ficción, animación ou documental, cando se dean as seguintes circunstancias:

  • Que acheguen  cantidades en concepto de financiamento, para sufragar a totalidade ou parte dos custos da produción  así como os gastos para a obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite do 30  por 100 dos custos de produción.

   Momento en que debe achegarse  o financiamento:

   • As cantidades destinadas a  financiar custos de produción poderán achegarse en calquera fase da produción, con carácter previo ou posterior ao momento en que o produtor incorra nos citados custos de produción  ata a obtención dos certificados a que se refire a letra a)’ do apartado 1 do artigo 36 da LIS.

   • As  cantidades destinadas a  financiar gastos para obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produtor poderán achegarse con carácter previo ou posterior ao momento en que o produtor incorra nos citados gastos, pero nunca despois do período impositivo en que o produtor incorra nos mesmos.

  • Que non adquiran  dereitos de propiedade intelectual ou doutra índole respecto dos resultados da produción , cuxa propiedade deberá ser en todo caso do produtor.

  • Que non estean vinculados, no sentido do artigo 18 da LIS, co contribuínte que xere o dereito á dedución (o produtor).

Importante :  o produtor e os contribuíntes que participen no financiamento (financiadores) da produción deberán subscribir un ou máis contratos de financiamento, que poderán asinarse así mesmo en calquera fase da produción  cumprindo que  ambos os dous  comuniquen  á Administración tributaria con anterioridade á finalización do período impositivo en que este último (produtor) teña dereito a aplicar a dedución esta circunstancia, achegando tanto o contrato de financiamento subscrito como as certificacións do cumprimento dos requisitos esixidos no artigo 36.1 para a aplicación da dedución.

Para realizar esta comunicación regulada en art. 39.7 LIS creouse a xestión "Presentación de comunicación regulada no art. 39.7 LIS” na Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Base de dedución

A base da dedución estará constituída polo custo total da produción, así como polos gastos para a obtención de copias e os gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite para ambos os dous do 40 por 100 do custo de produción.

Polo menos o 50 por 100 da base da dedución deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español.

No suposto dunha coprodución, os importes determinaranse, para cada coprodutor, en función da súa respectiva porcentaxe de participación naquela .

A base da dedución minorarase no importe das subvencións recibidas para financiar os investimentos que xeran dereito a dedución.

Porcentaxe de dedución e importe máximo da dedución

a. Porcentaxe

Os  investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada darán dereito ao produtor ou aos contribuíntes que participen no financiamento (financiador), a unha dedución  que será:

 • Do 30 por 100 respecto do primeiro millón de base da dedución.

 • Do 25 por 100 sobre o exceso do devandito importe.

b. Importe máximo da dedución

 • Para o produtor: o importe desta dedución non poderá ser superior a 10 millóns de euros.

 • Para o financiador: aínda que  pode determinar o  importe da dedución nas mesmas condicións que se aplicasen ao produtor, sempre que fosen xeradas por este último, o importe máximo da mesma  será o resultado de multiplicar por 1,20 o importe das cantidades que achegase para financiar os citados custos de produción e os gastos para a obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produto.

  O exceso de dedución poderá ser aplicado polo produtor que xerase o dereito á mesma.

Lembre: no caso do financiador , poderá aplicar a dedución prevista no apartado 1 do artigo 36 da  LIS cando achegue cantidades destinadas a financiar a totalidade ou parte dos custos da produción, así como os gastos para a obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite do 30  por 100 dos custos de produción.

Requisitos

Para a aplicación da dedución establecida neste apartado, cumprirá o cumprimento dos seguintes requisitos:

 1. Que a produción obteña o correspondente certificado de nacionalidade e o certificado que acredite o carácter cultural en relación co seu contido, a súa vinculación coa realidade cultural española ou a súa contribución ao enriquecemento da diversidade cultural das obras cinematográficas que se exhiben en España, emitidos polo Instituto de Cinematografía e das Artes Audiovisuais, ou polo órgano correspondente da Comunidade Autónoma con competencia na materia.

  En relación ao certificado de nacionalidade véxase ao respecto o artigo 5 do Real decreto 1084/2015, do 4 de decembro, en desenvolvemento do que se establece no artigo 5 da Lei 55/2007, do Cine.

  Os devanditos certificados serán vinculantes para a Administración tributaria competente en materia de acreditación e aplicación dos anteriores incentivos fiscais e identificación do produtor beneficiario, con independencia do momento de emisión dos mesmos.

 2. Que se entregue unha copia nova e en perfecto estado da produción na Filmoteca Española ou a filmoteca oficialmente recoñecida pola respectiva Comunidade Autónoma.

En resumo:

Porcentaxe deduciónImporte máximoBase de dedución 
30% Ata 1 millón € 

10 millóns €

Ademais, no caso do financiador o resultado de multiplicar por 1,20 o importe das cantidades  que achegase para financiar os custos de produción ou os gastos para a obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produto.

Sen que supere os límites que se indican a continuación

(+) Custo total de produción canda gastos de obtención de copias, gastos de publicidade e promoción a cargo do produtor ata límite do 40 %do custo de produción.

No caso do financiador custos da produción  e os gastos para a obtención de copias, publicidade e promoción a cargo do produtor ata o límite do 30 %dos custos de produción

(-) Importe das subvencións recibidas para financiar os investimentos que xeran dereito a dedución.

25% Sobre o exceso de 1 millón €

Límites

O importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas polo contribuínte, non poderá superar o 50 por 100 do custo de produción. Non obstante, o devandito límite elévase ata:

 • O 85 por 100 para as curtametraxes.

 • O 80 por 100 para as producións dirixidas por unha persoa que non dirixise ou codirixido máis de dúas longametraxes cualificadas para a súa explotación comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuxo orzamento de produción non supere 1.500.000 de euros.

 • O 80 por 100 no caso das producións rodeiras integramente nalgunha das linguas cooficiais distintas ao castelán que se proxecten en España no devandito idioma cooficial ou subtitulado.

 • O 80 por 100 no caso de producións dirixidas exclusivamente por persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 recoñecido polo órgano competente.

 • O 75 por 100 no caso de producións realizadas exclusivamente por directoras.

 • O 75 por 100 no caso de producións cun especial valor cultural e artístico que necesiten un apoio excepcional de financiamento segundo os criterios que se establezan mediante Orde Ministerial ou nas correspondentes convocatorias de axudas.

 • O 75 por 100 no caso dos documentais.

 • O 75 por 100 no caso das obras de animación cuxo orzamento de produción non supere 2.500.000 de euros.

 • O 60 por 100 no caso de producións transfronteirizas financiadas por máis dun Estado membro da Unión Europea e en que participen produtores de máis dun Estado membro.

 • O 60 por 100 no caso de coproducións internacionais con países iberoamericanos.

Período impositivo en que se aplica a dedución

A dedución xerarase en cada período impositivo polo custo de produción incorrido no mesmo, aínda que se aplicará a partir do período impositivo en que finalice a produción da obra.

Non obstante, no suposto de producións de animación, a dedución aplicarase a partir do período impositivo en que se obteña o certificado de nacionalidade sinalado na letra a)’ do artigo 36.1 da LIS.

Atención: l a aplicación da dedución polo contribuínte que participa no financiamento será incompatible, total ou parcialmente, coa dedución á que tería dereito o produtor .