Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns con finalidade ecolóxica

Normativa: Art. 3  Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

O 10 por 100 do importe das doazóns monetarias puras e simples efectuadas durante o período impositivo con finalidade ecolóxica a calquera das seguintes institucións:

  • Entidades públicas dependentes da Comunidade Autónoma das Canarias, cabidos insulares ou corporacións municipais das Canarias, cuxa finalidade sexa a defensa e conservación do medio natural.

  • Entidades sen fins lucrativos reguladas no artigo 2 e 16 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro), sempre que a súa fin exclusiva sexa a defensa do medio natural e áchense inscritas nos correspondentes rexistros da Comunidade Autónoma das Canarias.

Límite máximo da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder de :

  • O 10 por 100 da cota íntegra autonómica ou, recadros [0546] da declaración ou,

  • 150 euros, tanto en tributación individual como en conxunta.

Xustificación documental

Véxase o  apartado específico de "Xustificación documental" das deducións por donativos