Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns e achegas para fins culturais, deportivos, investigación ou docencia

Normativa: Art. 4 bis  Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Contía e requisitos para aplicar a dedución

O 15 por 100 do importe das doazóns e achegas efectuadas para os destinatarios e finalidades que se indican a continuación:

 1. As doazóns monetarias efectuadas á Administración Pública da Comunidade Autónoma das Canarias, corporacións locais canarias e ás entidades públicas de carácter cultural, deportiva ou de investigación que dependan das mesmas, sempre que se destinen ao financiamento de programas de gasto ou actuacións que teñan por obxecto a promoción de calquera actividade cultural, deportiva ou de investigación distinta das deducións anteriormente comentadas "Por doazóns con finalidade ecolóxica" e "Por doazóns para a rehabilitación ou conservación do patrimonio histórico das Canarias ".

  A base máxima de dedución, para estes fins, será de 50.000 euros por período impositivo.

 2. As doazóns monetarias efectuadas a empresas culturais con fondos propios inferiores a 300.000 euros, cuxa actividade sexa a cinematografía, as artes escénicas, a música, a pintura e outras artes visuais ou audiovisuais ou a edición, sempre que se destinen ao desenvolvemento da súa actividade.

  A base máxima de dedución, para estes fins, será de 3.000 euros por período impositivo.

 3. As doazóns monetarias efectuadas a empresas científicas con fondos propios inferiores a 300.000 euros, cuxa actividade principal sexa a investigación, sempre que se destinen ao desenvolvemento da súa actividade.

  A base máxima de dedución, para estes fins, será de 3.000 euros por período impositivo.

 4. As doazóns monetarias efectuadas ás universidades públicas e privadas, aos centros de investigación e aos centros superiores de ensinanzas artísticas da comunidade Autónoma das Canarias, cando se destinen ao financiamento de programas de gasto ou actuacións que teñan por obxecto actividades de investigación ou docencia.

  A base máxima de dedución, para estes fins, será de 50.000 euros por período impositivo.

 5. As doazóns monetarias efectuadas ás universidades públicas da Comunidade Autónoma das Canarias e aos centros públicos de ensinanzas artísticas superiores da citada Comunidade con destino ao financiamento de programas de gasto ou actuacións para o fomento do acceso á educación superior.

  A base máxima de dedución, para estes fins, será de 50.000 euros por período impositivo.

 6. As achegas de capital efectuadas a empresas de base tecnolóxica creada ou desenvolvida a partir de patentes ou de resultados xerados por proxectos de investigación realizada en universidades canarias.

  A base máxima da dedución , para estes fins, será de 50.000 euros por período impositivo.

Límite máximo da dedución

O importe desta dedución non poderá exceder o 5 por 100 da cota íntegra autonómica,  recadro [0546 ] da declaración.

Xustificación documental

Véxase o  apartado específico de "Xustificación documental" das deducións por donativos