Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns en metálico a descendentes ou adoptados menores de 35 anos para a adquisición ou rehabilitación da súa primeira vivenda habitual

Normativa: Art. 9  Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Contías e límites máximos da dedución

 • O 1 por 100 da cantidade doada por contribuíntes con residencia habitual nas Illas Canarias que durante o exercicio efectuasen unha doazón en metálico aos seus descendentes ou adoptados menores de 35 anos con destino á adquisición, construción ou rehabilitación da primeira vivenda habitual do donatario nas illas Canarias, co límite máximo de 240 euros por cada donatario.

 • O 2 por 100 da cantidade doada por contribuíntes con residencia habitual nas Illas Canarias, cando as doazóns a que se refire o punto anterior teñan como destinatarios a descendentes ou adoptados menores de 35 anos legalmente recoñecidos como persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100, co límite máximo de 480 euros por cada donatario.

 • O 3 por 100 da cantidade doada por contribuíntes con residencia habitual nas Illas Canarias, cando as doazóns a que se refire o primeiro punto anterior teñan como destinatarios a descendentes ou adoptados menores de 35 anos legalmente recoñecidos como persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, co límite máximo de 720 euros por cada donatario.

Outras condicións e requisitos para a aplicación da dedución

 • Para a aplicación da presente dedución deberán cumprirse os requisitos previstos na normativa autonómica do Imposto sobre Sucesións e Doazóns para a redución do 85 por 100 da base impoñible correspondente a estas doazóns.

  Véxase o artigo 26 ter do Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2009, do 21 de abril, (BOC do 23), segundo redacción dada pola Lei 4/2012, do 25 de xuño, de medidas administrativas e fiscais, en que se detallan os requisitos e condicións para a aplicación desta redución.

 • Considerarase como vivenda habitual a que, a tales efectos, enténdese na normativa estatal do IRPF, parandose á adquisición a construción da mesma, pero non a súa ampliación.

  Véxase no Capítulo 16 o epígrafe "Dedución por investimento en vivenda habitual. Réxime transitorio".

  Teñase en conta que, de acordo co artigo 55 do Regulamento do IRPF, na redacción vixente a 31 de decembro de 2012, considérase construción de vivenda habitual cando o contribuínte satisfaga directamente os gastos derivados da execución das obras, ou entregue cantidades a conta ao promotor das mesmas, sempre que as obras finalicen nun prazo non superior a catro anos desde o inicio do investimento, agás  nos supostos excepcionais previstos nos apartados 3 e 4 do citado artigo 55, en que se poderá conceder unha ampliación do devandito prazo que, en ningún caso, pode exceder doutros catro anos máis.

 • Para os efectos da aplicación da dedución, as persoas suxeitas a un acollemento familiar permanente ou preadoptivo constituído de acordo coa lexislación aplicable equiparanse aos adoptados . Así mesmo, as persoas que realicen un acollemento familiar permanente ou preadoptivo equipararanse aos adoptantes .

  Precisión: teñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29 de xullo) modificou, con efectos desde 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código Civil que regula as modalidades de acollemento familiar para fixar como tales actualmente o acollemento familiar de urxencia, temporal e permanente. Así mesmo, a citada lei engadiu un novo artigo 176 bis regulando a delegación de garda para a convivencia preadoptiva.

  Por outra banda, a disposición adicional segunda de citada Lei 26/2015 establece que "todas as referencias que nas leis e demais disposicións realizásense ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil. As que se realizasen ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil; e cando o fosen ás Entidades colaboradoras de adopción internacional entenderanse feitas aos organismos acreditados para a adopción internacional".

  Polo tanto, a dedución será aplicable ao acollemento familiar de urxencia, temporal e permanente e á a delegación de garda para a convivencia preadoptiva.