Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de enfermidade para residentes na illa da Palma

Normativa: Disposición adicional primeira. Catro Texto Refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril

Ámbito temporal para a aplicación da dedución: esta dedución é aplicable exclusivamente nos exercicios 2021 e 2022. Por iso, este é o último exercicio en que será aplicable esta dedución.

Contía da dedución

O 35 por 100 dos seguintes gastos abonados no exercicio polos contribuíntes residentes na Illa da Palma:

 • Gastos e honorarios profesionais abonados durante o período impositivo pola prestación de servizos realizada por quen teñan a condición de profesionais médicos ou sanitarios, agás farmacéuticos, conforme ao que se dispón nos artigos 2 e 3 da Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, por motivo da prevención, diagnóstico e tratamento de enfermidades, saúde dental, embarazo e nacemento de fillos, accidentes e invalidez, tanto propios como das persoas que se inclúan no mínimo familiar.

 • Gastos na adquisición de aparellos e complementos, incluídas os lentes graduados e as lentes de contacto, que polas súas características obxectivas soas poidan destinarse a suplir as deficiencias físicas das persoas.

Límites máximos da dedución

 • Esta dedución terá un  límite anual  de:

  • - 500 euros en tributación individual.

  • - 700 euros en tributación conxunta.

 • Estes límites  incrementaranse en 100 euros en tributación individual  cando o contribuínte sexa unha persoa con discapacidade e acredite un  grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Só poderán beneficiarse desta dedución os contribuíntes con residencia habitual no ano 2022  na illa da Palma que teñan dereito a aplicar a dedución polo mínimo persoal, familiar e por discapacidade, previsto na disposición adicional primeira.Un do Texto refundido das disposicións legais vixentes ditadas pola Comunidade Autónoma das Canarias en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto-lexislativo 1/2009, do 21 de abril, por concorrer algunha das seguintes situacións :

  1. Que fosen desaloxados de forma definitiva dos inmobles onde residían, por quedar destruídos, inhabitables ou inaccesibles como consecuencia da erupción volcánica iniciada o 19 de setembro de 2021.

  2. Que os inmobles onde se situaban os seus lugares de traballo ou os seus medios de subsistencia, fosen destruídos, inhabitables ou inaccesibles como consecuencia da erupción volcánica iniciada o 19 de setembro de 2021.

 • A base conxunta desta dedución estará constituída polas cantidades xustificadas con factura e satisfeitas, mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito, ás persoas ou entidades que presten os servizos.

  A dedución soa poderana aplicar as persoas titulares das facturas e que, pola súa parte, realicen o pagamento polos medios establecidos. Non obstante, se se trata de matrimonios en réxime de gananciais as cantidades satisfeitas atribuiranse a ambos os dous cónxuxes por partes iguais, polo que ambos os dous pais poderían aplicar a dedución sobre a metade das cantidades satisfeitas polos gastos orixinados polos fillos, aínda que a factura estea a nome dun só deles . No resto dos casos (separación de bens, parellas de feito, etc.) deberase acreditar quen satisfixo os gastos (a priori enténdese que o gasto satisfixoo o titular da factura, pero admítese proba que acredite que foi outro dos proxenitores) que será quen poida aplicar a dedución e pola totalidade das cantidades satisfeitas por el.

  Importante: en ningún caso darán dereito a practicar esta dedución as cantidades satisfeitas mediante entregas de diñeiro de curso legal.

 • A factura deberá cumprir todas as condicións establecidas no Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro. A factura recibida polo contribuínte deberá conservarse durante o prazo de prescrición.

Atención: teñase en conta que o importe desta nova dedución por gastos de enfermidade específica para residentes na illa da Palma consígnase no recadro [0848] mentres que o importe de dedución por gasto de enfermidade xeral para residentes nas Canarias consígnase no recadro [0940].

Incompatibilidade

A dedución  xeral "Por gastos de enfermidade" do artigo 16 ter do Texto Refundido e esta dedución  son incompatibles respecto do mesmo contribuínte, de xeito que aqueles contribuíntes con residencia habitual na Palma en 2022  que teñan dereito a aplicar a dedución por mínimo persoal, familiar e por discapacidade, aplicarán a nova dedución sobre todas as cantidades satisfeitas por gastos de enfermidade durante o exercicio.

Ao ser deducións distintas, na declaración conxunta serán compatible entre si sempre que sexan xeradas por distinto contribuínte. É dicir, se un dos contribuíntes cumpre os requisitos para aplicar a dedución correspondente á Palma aplicará a nova dedución mentres que o outro contribuínte aplicará a dedución prevista no artigo 16 ter do texto refundido.