Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por familia monoparental

Normativa: Art. 2. bis e 13 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía da dedución

200 euros anuais que poderá aplicar o pai ou a nai que á data de devindicación do imposto formen parte dunha familia monoparental.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Concepto de familia monoparental para os efectos desta dedución.

  Aos efectos desta dedución, e sen prexuízo do concepto legal que poida establecer a lexislación básica estatal, ou se é o caso, a normativa rexional, terá a consideración de familia monoparental a formada pola nai ou o pai separado legalmente ou sen vínculo matrimonial e as fillas e fillos que, de forma exclusiva, convivan e dependan economicamente dunha ou outro, e que reúnen algún dos seguintes requisitos:

  1. Ser menores de idade , con excepción das / os que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes .

  2. Ser maiores de idade  que teñan establecidas algunha das medidas de apoio para o exercicio da súa capacidade xurídica de acordo coa lexislación civil.

   Precisión: véxase ao respecto o Título XI do Libro Primeiro do Código Civil ("Das medidas de apoio ás persoas con discapacidade para o exercicio da súa capacidade xurídica") artigos 249 a 299 bis), ambos os dous incluídos.

   O devandito Título XI  foi recentemente modificado pola Lei 8/2021, do 2 de xuño, pola que refórmase a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, con efectos desde o 3 de setembro de 2021.

   No referente ás medidas que inclúe, de acordo co artigo 250 do citado Título XI do Código Civil "as medidas de apoio para o exercicio da capacidade xurídica das persoas que o precisen son, ademais das de natureza voluntaria, a garda de feito, a curadoría e o defensor xudicial".

  Entenderase que hai dependencia económica de forma exclusiva, cando a nai ou o pai teña dereito á totalidade do mínimo por descendente previsto na Lei do IRPF, respecto das fillas e fillos que integran a familia monoparental e non perciba anualidades por alimentos polas fillas e fillos.

  Considérase que existe familia monoparental, para os efectos desta dedución, cando os requisitos de convivencia e dependencia económica cúmpranse respecto dalgún dos fillos do contribuínte. 

  Nos supostos de pai ou nai separada legalmente ou sen vínculo matrimonial, pode  darse a situación de que  parte dos fillos ou fillas poden convivir e depender economicamente dun dos proxenitores, e o resto poden convivir e depender economicamente do outro. Nese caso, habería dúas familias monoparentais para os efectos desta dedución, con dereito a aplicar a dedución sempre que cumpran os requisitos esixidos.

  Atención: en ningún caso considerarase familia monoparental a persoa viúva ou en situación equiparada que for condenada, por sentenza firme, pola comisión dun delito doloso de homicidio en calquera das súas formas, cando a vítima fóra o seu cónxuxe ou excónxuxe ou persoa que estivese ligada a ela por unha análoga relación de afectividade.

 • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro, recadros [0435] e [0460] do contribuínte non supere :

  • 27.000 euros en tributación individual.

  • 36.000 euros en tributación conxunta.

 • Para a aplicación desta dedución teran en contase as normas para a aplicación do mínimo por descendentes  contidas na Lei do IRPF.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible coa dedución “Por arrendamento de vivenda habitual por familias monoparentais”.