Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos na adquisición de libros de texto, polo ensino de idiomas e outros gastos relacionados coa educación

Normativa: Art. 3 e 13  Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía e límites máximos da dedución

 • O 100 por 100 das cantidades satisfeitas, polos gastos destinados á adquisición de libros de texto editado para as ensinanzas que ofrece o sistema educativo conforme ao artigo 3.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, ou norma que a substitúa.

  Con esta finalidade, dispón o citado artigo da Lei Orgánica 2/2006, que “As ensinanzas que ofrece o sistema educativo son as seguintes: a) Educación infantil, b) Educación primaria, c) Educación secundaria obrigatoria, d) Bacharelato, e) Formación profesional, f) Ensinanzas de idiomas, g) Ensinanzas artísticas, h) Ensinanzas deportivas, i) Educación de persoas adultas, e j) Ensino universitario ”.

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas  durante o período impositivo, por cada unha das actividades que se relacionan a continuación, desenvolvidas polos seus fillos ou descendentes durante as etapas correspondentes ás ensinanzas que ofrece o sistema educativo conforme ao artigo 3.2 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, ou norma que a substitúa:

  1.º Pola ensino de idiomas recibida como actividade extraescolar.

  2.º Por aquelas actividades relacionadas coa aprendizaxe fóra dos centros educativos como reforzo ou apoio das ensinanzas en que estean matriculados.

  3.º Polos gastos de acceso ás novas tecnoloxías necesarias para as ensinanzas en que estean matriculados os fillos ou descendentes. Para tal fin, consideraranse unicamente as contías satisfeitas como cota de alta a Internet e a cota de liña do primeiro mes, sempre que non se trate dun cambio de compañía e a liña non estea vinculada a unha actividade económica.

  4.º Polos gastos de estudo e residencia de fillos ou descendentes fóra do municipio de residencia da unidade familiar, sempre que o municipio onde se cursen os estudos encóntrese en Castela-A Mancha e que no lugar de residencia da unidade familiar non exista a devandita oferta educativa. Igualmente será aplicable esta dedución cando o municipio onde se realicen os estudos encóntrese fóra de Castela-A Mancha e non exista na rexión oferta educativa para os estudos cursados.

 • A cantidade que hai que deducir por todos os gastos sinalados anteriormente non excederá das contías máximas que se indican a continuación:

  a. Declaracións conxuntas:

  1. Os contribuíntes que NON teñan a condición legal de familia numerosa, para os que a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro menos o mínimo por descendentes (recadros [0435], [0460] e [0514] da declaración, respectivamente)  encóntrese comprendida nos tramos que se indican a continuación, poderán deducirse ata as seguintes contías:

   (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro) − (Mínimo por descendentes)Límite por fillo
   Ata 12.000 euros 200,00  euros
   Entre 12.000,01 e 20.000,00 euros 100,00  euros
   Entre 20.000,01 e 25.000,00 euros 75,00  euros
  2. Os contribuíntes que teñan a condición legal de familia numerosa, para os que a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e da base impoñible do aforro menos o mínimo por descendentes (recadros [0435], [0460] e [0514] da declaración, respectivamente) encóntrese comprendida no tramo que se indica a continuación, poderán deducirse ata as seguintes contías:

   (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro) − (Mínimo por descendentes)Límite por fillo
   Ata 40.000 euros 300,00  euros

  b. Declaracións individuais:

  1. Os contribuíntes que  NON teñan a condición legal de familia numerosa, para os que a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro menos o mínimo por descendentes (recadros [0435], [0460] e [0514] da declaración, respectivamente) encóntrese comprendida nos tramos que se indican a continuación, poderán deducirse ata as seguintes contías:

   (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro) − (Mínimo por descendentes)Límite por fillo
   Ata 6.500 euros 100,00  euros
   Entre 6.500,01 e 10.000,00 euros 75,00  euros
   Entre 10.000,01 e 12.500,00 euros 50,00  euros
  2. Os contribuíntes que teñan a condición legal de familia numerosa, para os que a cantidade resultante da suma da base impoñible xeral e a base impoñible do aforro menos o mínimo por descendentes (recadros [0435], [0460] e [0514] da declaración, respectivamente) encóntrese comprendida no tramo que se indica a continuación, poderán deducirse a seguinte contía:

   (Base impoñible xeral + Base impoñible do aforro) − (Mínimo por descendentes)Límite por fillo
   Ata 30.000 euros 150,00  euros

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • As deducións resultantes da aplicación dos apartados anteriores minoraranse no importe das bolsas e axudas concedidas no período impositivo de que se trate da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha, ou de calquera outra Administración Pública, que cubran a totalidade ou parte dos gastos que dan dereito a dedución.

  Cando os gastos correspondan a dous ou máis fillos calcularase de forma global o importe das deducións aplicables por todos os fillos e minorarase no importe total das bolsas e axudas percibidas por todos eles.

  Con esta finalidade teñase en conta que os límites establecidos para o cálculo da dedución non se aplican individualmente a cada un dos fillos, senón que á dedución correspondente aos gastos satisfeitos por todos os fillos se lle aplicará o límite resultante de multiplicar o límite individual establecido polo número de fillos que xeran o dereito á dedución.

 • Aos efectos da aplicación destas deducións, só terán dereito a practicar a dedución os pais ou ascendentes respecto daqueles fillos ou descendentes escolarizados que dean dereito á redución prevista, en concepto de mínimo por descendentes, no artigo 58 da Lei do IRPF.

 • Os contribuíntes que desexen gozar desta dedución deberán estar en posesión dos xustificantes acreditativos do pagamento dos conceptos obxecto de dedución.

  A xustificación dos gastos que dan lugar á dedución debe facerse, con carácter prioritario, mediante factura. Iso sen prexuízo da posibilidade de admitir outro tipo de xustificantes, (como poderían ser os tickets emitidos polo comercio polo miúdo) que, conforme a Dereito, poidan ter tal carácter.

 • Para a aplicación desta dedución teran en contase as normas para a aplicación do mínimo por descendentes contidas na Lei do IRPF.