Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos de gardaría

Normativa: Art. 3.bis e 13 Lei 8/2013, do 21 de novembro, da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha, de Medidas Tributarias

Contía da dedución e límite máximo

 • O 30 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polos gastos de  custodia de fillas ou fillos menores de 3 anos en gardarías ou centros de educación infantil.

 • Límite da dedución

  1. En xeral , a dedución terá un importe máximo de  500 euros por cada filla ou fillo inscrito nas devanditas gardarías ou centros.

   No caso de contribuíntes falecidos con anterioridade ao 31 de decembro, poderase aplicar a dedución polas cantidades satisfeitas ata agora de falecemento, rateandose entre os proxenitores o límite máximo da dedución se ambos os dous conviven co fillo na data do falecemento e teñen dereito a aplicar o mínimo por descendentes por el.

   No referente á aplicación do límite máximo de dedución, o  proxenitor supérstite deberá minorar a parte proporcional da dedución que se aplicase o cónxuxe falecido nese período impositivo  de tal forma que, en ningún caso, o límite da dedución  supere o límite legal.

  2. En particular , o límite da dedución, no período impositivo en que a filla ou o fillo cumpra os 3 anos de idade, será de  250 euros.

   As cantidades satisfeitas que dean dereito á dedución serán as correspondentes ao período impositivo en que a filla ou o fillo cumpren tres anos co límite de  250 euros.

Base de dedución

 • Ten que tratarse de cantidades satisfeitas polos seguintes gastos de custodia :

  - a preinscrición e matrícula de menores de 3 anos,

  - a asistencia, en horario xeral e ampliado, e

  - a alimentación.

 • As cantidades que se benefician da dedución son exclusivamente as que corresponda a gastos que se producisen por meses completos.

 • As cantidades satisfeitas débense minorar no importe das bolsas ou axudas obtidas de calquera Administración Pública que cubran todos ou parte dos gastos de custodia. Esta minoración aplicarase de forma individual para cada filla ou fillo que se beneficie das bolsas ou axudas.

 • Tampouco se  inclúen as cantidades que teñan para o contribuínte a consideración de rendementos do traballo en especie exenta por aplicación do que se dispón no artigo 42.3. b) ou d) da Lei do IRPF, é dicir, por:

  • A contratación directa ou indirectamente por empresas ou empregadores do servizo de primeiro ciclo de educación infantil para os fillos dos seus traballadores en gardarías ou centros de educación infantil autorizados [Art, 42.3.b) Lei IRPF].

  • A prestación do servizo de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional por centros educativos autorizados, aos fillos dos seus empregados, con carácter gratuíto ou por prezo inferior ao normal de mercado [Art. 42.3.d) Lei IRPF].

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • As cantidades por gastos de custodia teñen que ser satisfeitas a gardarías ou centros de educación infantil.

  Aos efectos de aplicación desta dedución, entenderase como gardaría ou centro de educación infantil todo centro autorizado pola Consellaría competente en materia de educación que teña por obxecto a custodia ou o primeiro ciclo de educación infantil de nenas e nenos menores de 3 anos.

 • Para a aplicación da presente dedución soa teran en contase aquelas fillas  ou aqueles fillos  que dean dereito á aplicación do mínimo por descendentes  no artigo 58 da Lei do IRPF .

 • Que a suma da base impoñible xeral e a do aforro, recadros [0435] e [0460] do contribuínte non supere :

  • 27.000 euros en tributación individual.

  • 36.000 euros en tributación conxunta

 • Cando as fillas ou os fillos que dean dereito á dedución convivan con máis dun contribuínte, o importe da dedución ratearase por partes iguais, sempre que aquelas ou aqueles dean dereito ao mínimo por descendentes a máis dun contribuínte.

  Precisións:

  • Cada proxenitor só poderá aplicar a dedución polos importes por el satisfeitos, aínda que tratandose de matrimonios en réxime de gananciais os importes satisfeitos entenderanse atribuídos ao cónxuxes por partes iguais. 

  • Naqueles casos en que máis dun contribuínte teña dereito a aplicar a dedución, o rateo refírese exclusivamente ao límite de 500 euros, xa que cada contribuínte aplicará a dedución polas cantidades satisfeitas por el. 

  • Se as cantidades se aboaron por ambos os dous proxenitores e cumpren os requisitos relativos á convivencia e ao dereito ao mínimo por descendentes, ratearase a dedución, aínda que algún dos pais non poida aplicara por ter unha base impoñible total superior 27.000 euros ou por residir noutra Comunidade Autónoma. 

  • Nos casos de garda e custodia compartida en que ambos os dous proxenitores satisfagan cantidades e teñan dereito ao mínimo por descendentes, a dedución ratearase entre eles, aínda que o fillo ou a filla  non conviva simultaneamente cos dous,  sempre que o fillo ou a filla dea dereito á aplicación do mínimo por descendente. 

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán consignar no recadro [0210] do Anexo B.4  do modelo da declaración o NIF da gardaría ou centro de educación infantil autorizado.