Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos para contratación de persoal para o coidado de familiares afectados pola Covid-19

Normativa: Disposición transitoria primeira.Unha  Lei 2/2021, do 29 de xaneiro, de Medidas Fiscais e Administrativas para o ano 2021 (BOR 1 de febreiro de 2021) da Comunidade Autónoma de La Rioja

Atención: esta dedución soa  é aplicable nos exercicios 2020, 2021 e 2022. Polo tanto, este será o último exercicio de aplicación da dedución.

A disposición transitoria única da Lei 7/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas para o ano 2022. estendeu a aplicación desta dedución, inicialmente prevista só para 2020 e 2021, ao exercicio 2022.

Contía e límite da  dedución

 • O 15 por 100 das  cantidades  satisfeitas no período impositivo pola contratación de persoal para o coidado de ascendentes ou descendentes afectados por Covid-19:

  • como consecuencia do resultado positivo dos mesmos en probas de Covid-19 desde o 14 de marzo de 2020 inclusive ou

  • por permanecer en corentena desde a fin do estado de alarma de agora en diante.

  Terase dereito á dedución por todas as cantidades abonadas a partir do momento en que se produzan calquera desas situacións.

 • O importe da dedución non poderá superar 300 euros por contribuínte.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o contribuínte exerza unha actividade laboral, por conta propia ou allea, fóra do domicilio familiar, polo menos durante o período en que se encontre contratado o persoal destinado ao coidado do seu familiar

  Se os proxenitores exercen unha actividade fóra do domicilio familiar só durante unha parte do período en que se encontre contratado o persoal destinado ao seu coidado, poderase aplicar a dedución polas cantidades satisfeitas durante a parte do mesmo en que se cumpra o requisito de realización dunha actividade.

  Para que se entenda cumprido o requisito de realizar unha actividade por conta allea cómpre que a actividade sexa remunerada. No caso de actividade por conta propia cómpre que-por calquera medio de proba - demóstrese o exercicio da devandita actividade.

  Enténdese cumprido o requisito de realización dunha actividade por conta propia cando a mesma realícese a través dunha entidade en réxime de atribución de rendas

 • Que se acredite a existencia dunha persoa con contrato laboral e alto en Seguridade Social no epígrafe correspondente a Empregados do fogar-coidador de familias ou similar para o coidado dos menores ou persoas maiores.

  Precisións:

  1. O contribuínte con dereito a aplicar a dedución será aquel que contratase o persoal para o coidado de familiares, aboe os gastos e figure dado de alta na Seguridade Social como titular do fogar familiar (non sendo que se contratase ao persoal a través dunha empresa).

  2. Tratandose de cónxuxes (ou membros dunha parella), se ambos os dous contrataron persoal para o coidado de familiares (de forma simultánea ou sucesiva) e cumpren os requisitos de traballar ou realizar unha actividade fóra do fogar familiar e de ter dereito ao mínimo por descendentes, os dous terán dereito a aplicar a dedución polas cantidades que aboen.

  Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar o NIF da persoa ou persoas empregadas para o coidado dos familiares afectados pola Covid-19 , no recadro [1168] do anexo B.6 da declaración.

 • O devandito contrato deberá ser realizado no período comprendido a partir do 14 de marzo de 2020 inclusive, como consecuencia do resultado positivo en probas de Covid-19 dos ascendentes ou descendentes desde esa mesma data ou ben por corentena dos mesmos desde a fin de estado de alarma de agora en diante.

 • Que se teña dereito ao   mínimo por ascendentes  ou descendente s na declaración de  IRPF das persoas para cuxo coidado se contrata o persoal antes mencionado.

 • Deberá acreditarse, de calquera maneira posible, que o ascendente ou descendente deron resultado positivo no test de Covid-19 ou foron obxecto de confinamento por contacto con persoas ou colectivos de risco.

Lembre: esta medida será de aplicación aos contratos formalizados a partir do 14 de marzo de 2020 inclusive.