Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cada fillo de 0 a 3 anos de contribuíntes que teñan a súa residencia ou trasladen a mesma a pequenos municipios de La Rioja no período impositivo e mantéñana durante un prazo de polo menos 3 anos consecutivos

Normativa: Art. 32.5  Lei 10/2017, do 27 de outubro, pola que se consolidan as disposicións legais da Comunidade Autónoma de La Rioja en materia de impostos propios e tributos cedidos

Contía da dedución

100 euros mensuais por cada fillo de 0 a 3 anos.

No caso de proxenitores con dereito a dedución polo mesmo descendente e que presenten declaracións individuais, o seu importe ratearase por partes iguais.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

  • Que o contribuínte teña a súa residencia habitual ou traslade a mesma durante 2021 a un dos pequenos municipios de La Rioja que se relacionan ao final das deducións autonómicas desta Comunidade Autónoma.

  • Que a devandita residencia se manteña durante un prazo continuado de, polo menos, 3 anos contados desde o mes en que se inicie o dereito á dedución.

    Excepción: Porén, non se perderá o dereito á dedución cando, a pesar de non transcorrer o devandito prazo, prodúzase o falecemento do contribuínte ou concorran circunstancias que necesariamente esixan o cambio de residencia, tales como separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primeiro emprego ou de emprego máis vantaxoso ou outras análogas.

  • Só teran en contase aqueles fillos de 0 a 3 anos que dean dereito ao contribuínte á aplicación do mínimo por descendente.

    No caso de falecemento do fillo ou do proxenitor, a dedución non resulta aplicable polo mes en que tivese lugar o falecemento, mesmo se se produciu o último día do mes.

Atención: para aplicar a dedución, o último día de cada mes deberán concorrer estas dúas circunstancias: residir nun dos pequenos municipiosa os que nos referimos a continuacióny ter un fillo de 0 a 3 anos con dereito a mínimo por descendentes.

Consignación na declaración do código correspondente ao municipio

Os contribuíntes deberán consignar no recadro [1162] do anexo B.6 da declaración, o código correspondente ao municipio en que estea situada a vivenda, conforme á  relación de municipios  de La Rioja con dereito a esta dedución que pode consultar no seu correspondente apartado.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos mencionados, obrigará o contribuínte a devolver as deducións indebidamente practicadas máis os correspondentes xuros de mora, mediante regularización na declaración do IRPF do ano en que se produza o incumprimento.