Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades doadas para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación

Normativa: Art. 9. f) Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contía da dedución

O 15 por 100 das cantidades doadas a favor das seguintes entidades:

  • Universidades públicas da Comunidade de Castilla y León.

  • Fundacións e outras institucións cuxa actividade principal sexa a investigación, o desenvolvemento e a innovación empresarial para o financiamento de proxectos desenvolvidos en Castilla y León con algunhas destas finalidades.

Límite máximo conxunto das deducións  por doazóns a fundacións e para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación e para a recuperación do patrimonio cultural e natural

A base máxima conxunta das tres deducións autonómicas non poderá exceder do 10 por 100 da suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte ou da unidade familiar no caso de declaración conxunta. O devandito importe é o resultado de sumar os recadros [0500] e [0510] da declaración.

Este límite actúa de forma separada e independente do límite do 10 por 100, aplicable ás mesmas deducións xerais por donativos e outras achegas, contemplado na normativa estatal do IRPF.