Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades doadas a Fundacións de Castilla y León e para a recuperación do patrimonio histórico, cultural e natural

Normativa: Art. 9 c), d) e e) e 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades doadas coas seguintes finalidades :

  a. Rehabilitación ou conservación de bens que se encontren no territorio de Castilla y León, que formen parte do Patrimonio Histórico Español ou do Patrimonio Cultural de Castilla y León e que estean inscritos no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural ou incluído no Inventario Xeral a que se refire a Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español (BOE do 29 de xuño), ou nos rexistros ou inventarios equivalentes previstos na Lei 12/2002, do 11 de xullo, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, cando se realicen a favor das seguintes entidades :

  • As Administracións Públicas, así como as Entidades e Institucións dependentes das mesmas.

  • A Igrexa Católica e as igrexas, confesións ou comunidades relixiosas que teñan subscritos acordos de cooperación co Estado español.

  • As fundacións ou asociacións que, reunindo os requisitos establecidos no Título II da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro), inclúan entre os seus fins específicos, a reparación, conservación ou restauración do Patrimonio Histórico.

  b. Recuperación, conservación ou mellora de espazos naturais e lugares integrados na Rede Natura 2000, situados no territorio de Castilla y León, cando se realicen a favor das Administracións Públicas, así como das entidades e institucións dependentes das mesmas.

  c. Cantidades doadas a Fundacións inscritas no Rexistro de Fundacións de Castilla y León, sempre que por razón dos seus fins estean clasificadas como culturais, asistenciais ou ecolóxicas.

 • Para aplicar esta dedución a base impoñible total (recadros [0435] e [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (recadro [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

 • O contribuínte deberá estar en posesión da xustificación documental da doazón realizada cos requisitos establecidos no artigo 24 da anteriormente citada Lei 49/2002.

Límite máximo conxunto das deducións para a recuperación do patrimonio cultural e natural e por doazóns a fundacións e para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación

A base máxima conxunta das tres deducións autonómicas non poderá exceder do 10 por 100 da suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte ou da unidade familiar no caso de declaración conxunta. O devandito importe é o resultado de sumar os recadros [0500] e [0510] da declaración.

Este límite actúa de forma separada e independente do límite do 10 por 100, aplicable ás mesmas deducións xerais, contemplado na normativa estatal do IRPF.

Véxase a  dedución por donativos e outras achegas  no Capítulo 16.