Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades investidas na recuperación do patrimonio histórico, cultural e natural de Castilla y León

Normativa: Arts. 9. a) e b) e 10 Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades investidas coas seguintes finalidades :

  a. As cantidades destinadas polos titulares de bens inmobles situados no territorio de Castilla y León á restauración, rehabilitación ou reparación dos mesmos , sempre que concorran as seguintes condicións :

  • Que os devanditos bens estean inscritos no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural ou afectado pola declaración de Ben de Interese Cultural, ou inventariados de acordo coa Lei de Patrimonio Cultural de Castilla y León, cumprindo, neste caso, que os inmobles reúnen as condicións determinadas no artigo 61 do Real decreto 111/1986, do 10 de xaneiro, de desenvolvemento parcial da Lei de Patrimonio Histórico Español ou as determinadas na Lei de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

  • Que as obras de restauración, rehabilitación ou reparación fosen autorizadas polo órgano competente da Comunidade Autónoma, da Administración do Estado ou, se é o caso, polo Concello correspondente.

  b. As cantidades destinadas polos titulares de bens naturais situados en Espazos Naturais e lugares integrados na Rede Natura 2000 sitos no territorio de Castilla y León, sempre que estas actuacións fosen autorizadas e informadas favorablemente polo órgano competente da Comunidade Autónoma.

 • Para aplicar esta dedución a base impoñible total (recadros [0435] e [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (recadro [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

Límite máximo conxunto das deducións para a recuperación do patrimonio cultural e natural e por doazóns a fundacións e para o fomento da investigación, o desenvolvemento e a innovación

A base máxima conxunta das tres deducións autonómicas non poderá exceder do 10 por 100 da suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte ou da unidade familiar no caso de declaración conxunta. O devandito importe é o resultado de sumar os recadros [0500] e [0510] da declaración.

Este límite actúa de forma separada e independente do límite do 10 por 100, aplicable ás mesmas deducións xerais por donativos e outras achegas, contemplado na normativa estatal do IRPF.