Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por partos ou adopcións múltiples

Normativa: Art. 4.4  e 10  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Castilla y León en materia de tributos propios e cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2013, do 12 de setembro

Contías da dedución

 • O 50 por 100 da cantidade que corresponda pola aplicación da dedución por nacemento ou adopción se o parto múltiple ou a adopción simultánea foi de dous fillos que xeren o dereito á aplicación do "mínimo por descendente".

 • O 100 por 100 da cantidade que corresponda pola aplicación da dedución por nacemento ou adopción, se o parto múltiple ou adopción simultánea foi de tres ou máis fillo s, que xeren o dereito á aplicación do "mínimo por descendente".

 • Igual dedución practicarase nos supostos de nacementos ou adopcións independentes producidos nun período de doce meses##2##.

  No caso de nacemento de dous fillos nun prazo de doce meses, un en 2021 e outro en 2022, só poderán aplicar a dedución os proxenitores que convivan cos fillos en 2021 e en 2022.

Dedución adicional por partos múltiples ou adopcións simultáneas producidos no ano 2020 e / ou 2021

901 euros durante os dous anos seguintes ao do último nacemento  ou adopción que se compute para os efectos de entender producido o parto múltiple ou á adopción simultánea que dá dereito a aplicar a dedución.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Para poder aplicar esta dedución a base impoñible total (recadros [0435] e [0460] da declaración) menos o mínimo persoal e familiar (recadro [0520] da declaración) non pode superar as seguintes cantidades:

  • - 18.900 euros en tributación individual.

  • - 31.500 euros en tributación conxunta.

 • Para os efectos de determinar o número de orde do fillo nado ou adoptado, tera en contase o fillo nado e aos restantes fillos, de calquera dos dous proxenitores, que convivan co contribuínte na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro), computandose para estes fins tanto os que o sexan por natureza como por adopción.

 • Cando ambos os dous proxenitores ou adoptantes teñan dereito á aplicación da dedución, o seu importe, en caso de declaración individual, ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles .

  Se só un do cónxuxes tivese dereito á dedución, por superar o outro os límites de base impoñible menos o mínimo persoal e familiar esixido, a dedución aplicable por aquel será a metade do seu importe total. Tamén corresponderá a metade do importe total da dedución ao contribuínte cuxo cónxuxe non residise na Comunidade de Castilla y León en 2022.

  No caso de que durante o período 2021 producísese un parto múltiple ou adopción simultánea, e os nados no devandito ano non formasen parte dun novo parto múltiple canda algún fillo nado no período 2022, deberase consignar o importe de dedución adicional de 901 euros (rateada en función do número de contribuíntes con dereito á mesma) no recadro correspondente, desde que se cumpra o requisito do límite de renda.

 • No suposto de que o contribuínte careza de cota íntegra autonómica suficiente para aplicarse o total da dedución no período impositivo en que se xere o dereito á mesma, o importe non deducido poderá aplicarse nos tres períodos impositivos seguintes ata esgotar, se é o caso, o importe total da dedución .

Saldos pendentes de aplicación

Os contribuíntes que non esgotasen a totalidade da dedución tanto no período impositivo en que se xere o dereito á mesma como nos tres períodos seguintes, poderán solicitar o aboamento da cantidade que reste por aplicar.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución por nacemento ou adopción regulada no artigo anterior.