Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades destinadas á adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual, procedentes de axudas públicas

Normativa: Art. 4.Un.m)  e disposición adicional décimo sexta  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñase en conta o importe de dedución que se contempla  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

A cantidade que proceda de entre as seguintes:

 • 112 euros por contribuínte sempre que este haxa efectivamente destinado, durante o período impositivo, á adquisición ou rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a súa residencia habitual, cantidades procedentes dunha subvención para tal fin concedida pola Generalitat, con cargo ao seu propio orzamento ou ao do Estado.

  As cantidades entenderanse efectivamente destinadas á adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual de acordo coas regras de imputación temporal de ingresos establecidos na normativa estatal reguladora do IRPF.

  Nota: os criterios da  imputación temporal  de determinadas axudas relativas á rehabilitación da vivenda habitual coméntanse no Capítulo 11. 

  Cando as axudas se imputen en varios períodos impositivos, o importe da dedución ratearase entre os exercicios en que se produza tal imputación.

  Pola súa banda, os  conceptos de vivenda habitual  e  rehabilitación  da mesma son os establecidos na citada normativa.

 • A cantidade que resulte de aplicar o tipo medio de gravame xeral autonómico sobre a contía da axuda pública, sempre que o contribuínte haxa efectivamente desti­nado, durante o período impositivo, á adquisición ou rehabilitación da vivenda que constitúa ou vaia a constituír a súa residencia habitual, as cantidades procedentes da axuda pública para tal fin concedida pola Generalitat, con cargo ao seu propio orzamento ou ao do Estado.

  No caso axuda pública para a rehabilitación ten que ser concedida no ámbito da rehabilitación edificatoria e rexeneración e renovación urbana naqueles barrios ou conxuntos de edificios e vivendas que precisen a demolición e substitución dos seus edificios, a reurbanización dos seus espazos libres ou a revisión dos seus equipamentos e dotacións, incluíndo se é o caso o realoxamento temporal dos residentes.

  Importante: o contribuínte debe optar por aplicar unha ou outra cantidade (112 euros ou a que resulte de aplicar o tipo medio de gravame xeral autonómico sobre a contía da axuda pública) cando se cumpran os requisitos esixidos para ambas as dúas.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.

  Este requisito esíxese pola  disposición  adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do IRPF e restantes tributos cedidos.

 • Esíxese, ademais, que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período impositivo exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo en, polo menos, a contía dos investimentos realizados.

  Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o citado período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

  Véxase no capítulo 16 a comprobación da situación patrimonial.

Incompatibilidade

Esta dedución é incompatible, para as mesmas cantidades, coa dedución "Por primeira adquisición da súa vivenda habitual por contribuíntes de idade igual ou inferior a 35 anos" e coa dedución "Por adquisición de vivenda habitual por persoa con discapacidade".