Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimentos en instalacións de autoconsumo de enerxía eléctrica ou destinada ao aproveitamento de determinadas fontes de enerxía renovable nas vivendas da Comunitat Valenciana, así como pola cota de participación en investimentos en instalacións colectivas onde se situasen as vivendas

Normativa: Art. 4.Un.o) e disposición adicional décimo sexta  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

Atención: esta dedución era en 2017 e 2018 exclusivamente aplicable os investimentos realizados na vivenda habitual do contribuínte.  A partir de 2019 estendeuse a todo tipo de vivendas. E desde o 1 de xaneiro de 2021 establécense porcentaxes distintas segundo trátese de vivenda habitual ou outra tipo de vivenda.

 • O 40 por 100 do importe das cantidades investidas en instalacións realizadas na vivenda habitual  da Comunitat Valenciana e en instalacións colectivas do edificio destinado a algunha das finalidades que a continuación indícanse:

  1. Instalacións de autoconsumo eléctrico, segundo o que se establece no artigo 9.1 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, e a normativa que o desenvolve, que fosen inscritas no Rexistro administrativo de autoconsumo da Comunidade Valenciana.

   De acordo co previsto en artigo 9.1 da Lei 24/2013, distínguense as seguintes modalidades de autoconsumo:

   • Modalidade de subministración con autoconsumo sen excedentes: cando os dispositivos físicos instalados impidan a inxección algunha de enerxía excedentaria á rede de transporte ou distribución.

   • Modalidade de subministración con autoconsumo con excedentes: cando as instalacións de xeración poidan, ademais de subministrar enerxía para autoconsumo, inxectar enerxía excedentaria nas redes de transporte e distribución.

  2. Instalacións de produción de enerxía térmica a partir da enerxía solar, da biomasa ou da enerxía xeotérmica para xeración de auga quente sanitaria, calefacción e / ou climatización.

  3. Instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de enerxía solar fotovoltaica ou eólica, para electrificación de vivendas illadas da rede eléctrica de distribución e cuxa conexión a esta sexa inviable desde o punto de vista técnico, ambiental ou económico.

 • O 20 por 100 do importe das cantidades investidas en instalacións, destinadas a algunha das finalidades que se indicaron antes, realizadas nas vivendas que constitúan segundas residencias para o contribuínte, sempre que estas non se encontren relacionadas co exercicio dunha actividade económica.

  Atención: para determinar se a vivenda se encontra afecta ou non ao exercicio de actividades económicas estarase á normativa estatal reguladora do IRPF .

  Nota: as notas que caracterizan o  exercicio dunha actividade económica  e os rendementos derivados da mesma coméntanse no capítulo 6.

 • Non darán dereito a practicar esta dedución aquelas instalacións que sexan de carácter obrigatorio en virtude da aplicación do Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código técnico da Edificación (CTE).

Requisitos para a aplicación da dedución

 • As vivendas terán que estar situadas no territorio da Comunitat Valenciana.

  Importante: aos efectos desta dedución, estarase ao concepto de vivenda contida na normativa autonómica reguladora da vivenda.

 • No caso de conxuntos de vivendas en réxime de propiedade horizontal en que se leven a cabo estas instalacións de forma compartida, sempre que teñan cobertura legal, esta dedución poderá  ser aplicada por cada un dos propietarios individualmente segundo o coeficiente de participación que lle corresponda, sempre que cumpran co resto de requisitos establecidos.

 • As actuacións obxecto de dedución deberán estar realizadas por empresas instaladoras que cumpran os requisitos establecidos regulamentariamente.

 • A dedución require o recoñecemento previo da administración autonómica.

  A tales efectos, o Instituto Valenciano de Competitividade Empresarial (IVACE) expedirá a certificación acreditativa correspondente.

  O IVACE determina a tipoloxía, requisitos técnicos, custos de referencia máximos e outras características dos equipos e instalacións ás que lles resulta aplicable a dedución establecida neste apartado, podendo levar a cabo as actuacións de control e comprobación técnica sobre os equipos instalados que considere oportunas.

  O certificado será expedido polo IVACE , de acordo coa Resolución do 8 de febreiro de 2022, do presidente do Instituto Valenciano de Competitividade Empresarial (IVACE), pola que se establecen os requisitos e procedemento para a obtención do mesmo, e acredita que tanto a persoa solicitante como a instalación cumpren todos os requisitos para a aplicación da dedución.

  No procedemento esíxese que o certificado sexa solicitado por cada un dos contribuíntes que desexen aplicar a citada dedución, estando obrigados a xustificar o importe investido a través dunha factura expedida a nome do solicitante.

  Non obstante,  tratandose de matrimonios en réxime de gananciais, será admisible a acreditación da dedución mediante un certificado por parte do IVACE expedido a nome de só un do cónxuxes, desde que o investimento se efectuase durante a vixencia da sociedade de gananciais, podendo ambos os dous deducirse na súa declaración do IRPF o 50 por 100 correspondente ás cantidades satisfeitas polo investimento nas devanditas instalacións.

  Pola súa banda, no suposto de matrimonios en réxime de separación de bens, ou en calquera outro suposto de adquisición da instalación en común, o dereito á aplicación da dedución corresponderá a quen realizase efectivamente o investimento, debendo solicitar o certificado acreditativo do IVACE cada un  dos contribuíntes que desexen aplicar a dedución.

 • Para aplicar a dedución teranse que conservar os xustificantes de gasto e de pagamento, os cales terán que cumprir o que se dispón na súa normativa de aplicación.

Base da dedución

 • A base desta dedución está constituída polas cantidades efectivamente satisfeitas no exercicio polo contribuínte.

  No caso de pagamentos provenientes de financiamento obtido de entidade bancaria ou financeira, considerarase que forma parte da base de dedución a amortización de capital de cada exercicio, con excepción dos intereses.

  Os gastos de financiamento, distintos dos intereses, só forman parte da base cando se incluísen no capital a financiar.

  Importante: para aplicar a dedución deberanse conservar os xustificantes de gasto e de pagamento, os cales terán que cumprir o que se dispón na súa normativa de aplicación.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en cuen­tas en entidades de crédito.

  A esixencia deste requisito establécese na disposición adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do IRPF e restantes tributos cedidos.

Base máxima anual

 • A base máxima anual desta dedución establécese en 8.800 euros. A base indicada terá igualmente a consideración de límite máximo de investimento deducible para cada vivenda e exercicio. A parte do investimento apoiado, se é o caso, con subvencións públicas non dará dereito a dedución.

  O límite de 8.800  euros por vivenda e exercicio aplícase para o conxunto de contribuíntes con respecto a unha mesma vivenda.

  No caso de varios contribuíntes e con respecto a unha mesma vivenda, o límite de 8.800 euros distribúese segundo a porcentaxe de titularidade do dereito real que se teña sobre a vivenda dos contribuíntes, sexan ou non declarantes polo IRPF.

  Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, a base máxima da dedución será de 8.000 euros.

 • As cantidades correspondentes ao período impositivo non deducidas poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos catro anos inmediatos e sucesivos.

Regras de aplicación

 • As cantidades satisfeitas nun ano que queden pendentes de deducir deberán deducirse na contía máxima que permita cada un dos exercicios seguintes e sen que poida practicarse fóra do prazo de catro anos.

 • Cando queden pendentes de deducir cantidades investidas en exercicios anteriores a 2022 e non deducidas, a porcentaxe aplicable en 2022 ás mesmas será o correspondente ao exercicio en que se efectuaron os investimentos.

  Por iso se sobre unha vivenda habitual se invisten cantidades en 2022  e existen cantidades pendentes de dedución de exercicios anteriores ao 2021 a porcentaxe aplicable será do 20 por 100 con respecto ás cantidades pendentes de dedución e do 40 por 100 sobre as cantidades investidas en 2021 e 2022.

 • Se nun exercicio coexisten cantidades satisfeitas no ano e outras procedentes de anos anteriores pendentes de dedución, estas aplicaranse en primeiro lugar para os efectos de determinar as cantidades satisfeitas no ano que poden deducirse nos exercicios seguintes.

 • Non se pode aplicar en exercicios posteriores a dedución correspondente ás cantidades satisfeitas nun exercicio en que o contribuínte non presentase declaración, así como a dedución non aplicada por causas distintas á aplicación da base máxima da dedución.

 • A dedución correspondente ás cantidades investidas nun exercicio en que o contribuínte non presentase declaración, así como a dedución “non gozada” por causas distintas á aplicación da base máxima da dedución (por exemplo, por non ter efecto a dedución no resultado final da declaración), só ten efecto no devandito exercicio, sen que sexa posible o seu traslado a exercicios posteriores.

 • Nos casos excepcionais en que a dedución aplíquese por máis dunha vivenda, se o investimento total realizado no ano excede da base máxima da dedución, a dedución correspondente a cada unha das vivendas realízase, en primeiro lugar, en atención ás circunstancias concretas de cada vivenda e, en segundo lugar, á proporción con respecto ao investimento deducible, tanto no exercicio do investimento como no caso da aplicación aos catro períodos impositivos inmediatos e sucesivos.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • A aplicación desta dedución requirirá que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período impositivo exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo en, polo menos, a contía dos investimentos realizados.

  Con esta finalidade, non se computarán os incrementos ou diminucións de valor experimentado durante o citado período impositivo polos elementos patrimoniais que, ao final do mesmo, sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

  Véxase no capítulo 16 a comprobación da situación patrimonial.