Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento, adopción ou acollemento familiar

Normativa: Art. 4.Un.a), Catro e Quinta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

 • 300 euros por cada fillo nado ou adoptado durante o período impositivo.

 • 300 euros por cada acollido en réxime de acollemento familiar con familia educadora, de urxencia, temporal ou permanente, administrativo ou xudicial durante o período impositivo.

  Polo tanto, para estes fins, estarase ao que se dispón no artigo 173 bis do Código Civil, que regula as modalidades de acollemento familiar diferenciando entre acollemento familiar de urxencia, temporal e permanente.

No suposto de que a duración do acollemento dentro do período impositivo sexa inferior ao ano natural, como consecuencia do falecemento do contribuínte, procederá ratear a contía de dedución en función da porcentaxe resultante de dividir o número de días de duración do acollemento entre o número de días que comprenden o período impositivo do contribuínte (desde 1 de xaneiro á data de falecemento).

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, o importe de dedución nos dous supostos sinalados con anterioridade será de 270 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o fillo nado ou adoptado ou, se é o caso, o acollido cumpra os requisitos que dean dereito á aplicación do correspondente  mínimo por descendentes  establecidos pola normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non sexa superior a:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • O réxime de acollemento familiar que dá dereito á aplicación da dedución será o definido no artigo 127, apartado 2, da Lei 26/2018, do 21 de decembro, de dereitos e garantías da infancia e a adolescencia, rateandose a devandita dedución en función do número de días de duración do acollemento dentro do período impositivo.

  Nota: teñase en conta que aínda que o artigo 4.Un.a)  da Lei 13/1997 mencione á Lei 12/2008, do 3 de xullo, de protección integral da infancia e a adolescencia da Comunitat Valenciana, a devandita lei foi derrogada pola Lei 26/2018, do 21 de decembro, de dereitos e garantías da infancia e a adolescencia, con efectos 25 de decembro de 2018.

 • Cando máis dun contribuínte declarante teña dereito á aplicación desta dedución, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

 • O importe íntegro da dedución (300 euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro, recadros [0500] e [0510] da declaración, sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (300 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (300 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)

Compatibilidade

Estas deducións son compatibles coas deducións "Por nacemento ou adopción múltiple", "Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade" e "Por familia numerosa ou monoparental" que se comentan a continuación.

Ámbito temporal de aplicación da dedución no caso de nacemento ou adopción

No caso de nacemento ou adopción a dedución pode ser aplicada tamén nos dous exercicios posteriores ao do nacemento ou adopción.