Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade

Normativa: Art. 4.Un.c), Catro e Quinto e disposición adicional sexta  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contías da dedución

 • 246 euros cando se trate do único fillo que  con  discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100, ou psíquica, superior ao 33 por 100.

 • 303 euros, cando o fillo, que padeza a devandita discapacidade teña, polo menos, un irmán cun grao de discapacidade física ou sensorial igual ou superior ao 65 por 100, ou psíquica, en grao igual ou superior ao 33 por 100.

  A condición de persoa con discapacidade acreditarase mediante o correspondente certificado expedido polos órganos competentes en materia de servizos sociais da Generalitat ou polos órganos correspondentes do Estado ou doutras Comunidades Autónomas.

Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 o importe da dedución será de 224 e 275 euros para os casos sinalados con anterioridade, respectivamente.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o fillo nacese ou fose adoptado durante o exercicio 2022 e que cumpra os requisitos que dean dereito á aplicación do correspondente  mínimo por descendentes  establecidos pola normativa estatal reguladora do IRPF.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non sexa superior a:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • Tamén será aplicable a dedución, cando sen acadar o devandito grao de discapacidade, declarásese xudicialmente a incapacidade ou a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

  Teñase en conta que, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, modifícase a disposición adicional sexta da Lei 13/1997 establecendo que a curadoría con facultades de representación plena establecidas por resolución xudicial se asimilan a un grao de discapacidade do 65 por 100.

 • Cando  ambos os dous proxenitores ou adoptantes  teñan dereito á aplicación desta deduc­ción , o seu importe ratearase por partes iguais.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

 • O importe íntegro da dedución (246 ou 303 euros, segundo corresponda) só será apli­cable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración) sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contri­buyente estea comprendida entre  27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre  44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (246 ou 303 euros, segundo corresponda) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (246 ou 303 euros, segundo corresponda) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coas anteriores deducións, "Por nacemento, adopción ou acollemento familiar", "Por nacemento ou adopción múltiple" e coa dedución "Por familia numerosa ou monoparental".