Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por residir habitualmente nun municipio en risco de despoboamento

Normativa: Art. 4.Un.aa) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contías da dedución

 • 330 euros

 • O importe anterior incrementarase en:

  • 132 euros no caso de que o contribuínte teña dereito á aplicación do mínimo por descendentes por unha persoa.

  • 198 euros no caso de que o contribuínte teña dereito á aplicación do mínimo por descendentes por dúas persoas

  • 264 euros no caso de que o contribuínte teña dereito á aplicación do mínimo por descendentes por tres ou máis persoas.

  Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta as contías que para  esta dedución se contemplan no Manual  práctico Renda 2021.

  Precisións para a aplicación das contías incrementadas :

  • O importe do incremento é único en función do número de descendentes.

  • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación do mínimo por descendentes por unha mesma persoa e cumpran os requisitos esixidos os importes adicionais ratearanse entre eles por partes iguais.

  • Os descendentes que hai que ter en conta, para os efectos de determinar as contías incrementadas aplicables, son só aqueles polos que se ten dereito a aplicar o mínimo por descendentes e que, ademais, non dan dereito ás deducións “Por nacemento, adopción ou acollemento familiar”, “Por nacemento ou adopción múltiple” e “Por nacemento ou adopción fillos con discapacidade” (véxase ao respecto o apartado “Incompatibilidade” desta dedución).

  Exemplo:

  O contribuínte don A.R. reside en municipio con risco de despoboamento e ten dous descendentes polos que pode aplicarse o mínimo por descendentes de nais distintas: o seu ex cónxuxe dona B.S. que reside en Valencia capital, e o seu cónxuxe actual dona C.H, que non ten outros fillos, e coa que convive.

  Determinar o importe da dedución que corresponde a cada un e o que correspondería don A.R e dona C.H. se presentarán declaración conxunta.

  Solución:

  1. Importe da dedución aplicable por don A.R: 330 + 132 + [(198-132) ÷2] = 495

   A dedución aplicable será o resultado de sumar a 330  euros o incremento da dedución: 132 euros polo fillo que convive en Valencia capital con dona B.S. e polo que só don A.R. ten dereito á dedución máis 33 euros polo fillo en común con dona C.H. que resulta da diferenza entre o incremento que correspondería a don AR. na súa declaración individual (198 euros) menos o importe correspondente ao fillo común con C.H (132 euros) dividido entre dous.

  2. Importe da dedución aplicable por dona B.S: non ten dereito á dedución porque non reside nun municipio en risco de despoboamento

  3. Importe da dedución aplicable por dona C.H: 330 + (132 ÷ 2) = 396

   Neste caso o incremento será de 132 euros por ter o contribuínte dereito á aplicación do mínimo por un descendente e procederá o rateo porque don A.R: tamén ten dereito)

  4. Importe da dedución aplicable en caso de declaración conxunta de don A.R e dona C.H.: 330 +132 + (198-132) = 528

   En caso de declaración conxunta a dedución aplicable será o resultado de sumar a 330 euros o incremento da dedución que corresponda polo fillo de don A.R. e dona B.S. que son 132 euros máis  a diferenza entre o incremento que correspondería a don AR. na súa declaración individual (198 euros) menos o importe correspondente ao fillo común con C.H (132 euros).

  Condicións para a aplicación da dedución

  • Con respecto á residencia habitual estarase ao concepto de residencia habitual recollido na normativa estatal reguladora do IRPF.

  • Municipios en risco de despoboamento.

   1. Aos efectos da consideración dun municipio como en risco de despoboamento deberá ser beneficiario do Fondo de Cooperación Municipal para a loita contra o despoboamento dos municipios da Comunitat Valenciana no exercicio orzamentario en que se produza a devindicación do imposto ou no anterior por cumprir, polo menos, cinco dos seguintes requisitos:

   1. Densidade de poboación. Número de habitantes: inferior ou igual aos vinte habitantes por quilómetro cadrado.

   2. Crecemento demográfico. Taxa de crecemento da poboación no período comprendido nos últimos vinte anos: menor ou igual ao cero por cento.

   3. Taxa de crecemento vexetativo. Porcentaxe que representa o saldo vexetativo (diferenza entre nacementos e defuncións) sobre a poboación no período comprendido entre os últimos vinte anos: menor ou igual a-10%.

   4. Índice de avellentamento. Porcentaxe que representa a poboación maior de 64 anos sobre a poboación menor de 16 anos: maior ou igual ao douscentos cincuenta por cento.

   5. Índice de dependencia. Cociente entre a suma da poboación de menores de 16 anos e maiores de 64 e a poboación de 16 a 64 anos, multiplicado por 100: maior ou igual ao sesenta por cento.

   6. Taxa migratoria. Porcentaxe que representa o saldo migratorio no período comprendido entre os últimos dez anos (diferenza entre as entradas e saídas de poboación por motivos migratorios) sobre a poboación total do último ano: menor ou igual a cero.

   Estes datos determinaranse de conformidade coas cifras de poboación aprobada polo Goberno que figuren no último padrón municipal vixente, e de estatísticas oficiais publicadas polo Instituto Nacional de Estatística, polo Instituto Valenciano de Estatística e datos oficiais das Administracións Públicas.

   2. Manterán a devandita condición durante o exercicio en que se produza a devandita circunstancia os municipios que perdan a condición de beneficiarios do fondo por cumprir só catro dos seis requisitos esixidos.  

   3. Tamén ostentarán a devandita condición os municipios que, aínda sen cumprir os requisitos sinalados, pertenzan a áreas funcionais cunha densidade demográfica igual ou inferior a 12,5 habitantes por quilómetro cadrado. As áreas funcionais determinaranse de conformidade cos datos oficiais sobre demarcacións territoriais inscritos no Rexistro de Entidades Locais da Comunitat Valenciana, creado por Decreto 15/2011, do 18 de febreiro, do Consell.

   4. En todo caso, terán a devandita consideración todos os municipios con poboación inferior a 300 habitantes.

   Municipios beneficiarios do Fondo de Cooperación Municipal para a loita contra o despoboamento dos municipios da Comunitat Valenciana

   Os municipios beneficiarios do fondo de cooperación municipal indícanse no anexo das resolucións que, anualmente, acorda a Presidencia da Generalitat polas que se asigna a liña específica do Fondo de Cooperación Municipal para a Loita contra o Despoboamento dos Municipios da Comunitat Valenciana.

   Para a campaña do IRPF  correspondente ao exercicio 2022, os municipios beneficiarios serían os incluídos nas seguintes resolucións:

   • Resolución do 5 de agosto (DOCV 09-agosto-2021), da Generalitat, sobre a asignación da liña específica do Fondo de Cooperación Municipal para a loita contra o despoboamento dos municipios da Comunitat Valenciana correspondente a cada entidade beneficiaria, para o exercicio orzamentario 2021.

   • Resolución do 21 de xuño de 2022 (DOCV 25-julio-2022), da Presidencia da Generalitat, de asignación da liña específica do Fondo de Cooperación Municipal para a Loita contra o Despoboamento dos Municipios da Comunitat Valenciana ás respectivas entidades beneficiarias, para o exercicio orzamentario 2022.

   As sucesivas actualizacións poden consultarse na seguinte ligazón: https://avant.gva.é/é/fons-cooperacio-despoblament.

  • No suposto de tributación conxunta aplícanse os mesmos importes da dedución que se establecen para os efectos da tributación individual.

  Incompatibilidade

  Esta dedución é incompatible, para o mesmo descendente ou asimilado, coas deducións “Por nacemento, adopción ou acollemento familiar”, “Por nacemento ou adopción múltiple” e “Por nacemento ou adopción de fillos con discapacidade".