Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Deducións estatais por cantidades investidas para a subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación

Pérdese o dereito, en todo ou en parte, á dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación practicada en exercicios anteriores cando se incumpran algún dos  requisitos esixidos no artigo 68.1 da Lei  do IRPF. Entre outros supostos:

  • Cando a entidade pase a estar admitida a negociación nalgún mercado organizado durante os anos de tenza da acción ou participación polo contribuínte.

  • Cando a entidade non conte cos medios persoais e materiais para o desenvolvemento da actividade económica. En particular, cando exerza unha actividade a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario a que se refire o artigo 4.8.Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio, nalgún dos períodos impositivos da entidade concluídos con anterioridade á transmisión da participación.

  • Cando se transmitan as accións ou participacións sen permanecer no patrimonio do contribuínte por un prazo superior a tres anos e inferior a doce anos.

  • Cando a participación directa ou indirecta do contribuínte, canda a que posúan na mesma entidade o seu cónxuxe ou calquera persoa unida ao contribuínte por parentesco, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao incluído, supere, durante calquera día dos anos naturais de tenza da participación, o 40 por 100 do capital social da entidade ou dos seus dereitos de voto.

O contribuínte estará obrigado a sumar á cota líquida estatal a totalidade das deducións indebidamente practicadas máis os xuros de mora correspondentes.