Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

En xeral: circunstancias que determinan a perda do dereito ás deducións practicadas

De acordo coa normativa vixente nos exercicios en que se aplicaron as deducións por este concepto, perderase o dereito ás mesmas cando, con posterioridade aos devanditos exercicios, prodúzanse as seguintes circunstancias:

a) Incumprimento do prazo continuado de tres anos de ocupación da vivenda, non sendo que concorran circunstancias excepcionais que necesariamente esixan o cambio de domicilio.

Véxase dentro do Capítulo 16, o concepto de vivenda habitual.

b) Incumprimento do prazo de doce meses, contados desde a data de adquisición ou de terminación das obras, para que o contribuínte habite de maneira efectiva e con carácter permanente a vivenda, non sendo que concorran circunstancias excepcionais que impidan a ocupación da vivenda.

Véxase dentro do Capítulo 16,  o  concepto de vivenda habitual.

Importante: o réxime transitorio da dedución por investimento en vivenda permite aos contribuíntes que teñan dereito ao mesmo, seguir aplicando a partir do 2013 esta dedución, de acordo coa regulación contida na Lei e o Regulamento do IRPF na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.