Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Suposto especial: cantidades percibidas pola devolución das cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos (clausulas solo) que formasen parte en exercicios anteriores da base da dedución por investimento en vivenda habitual ou de deducións establecidas pola Comunidade Autónoma

Normativa: Disposición adicional cuadraxésimo quinta Lei IRPF

Non se integrará na base impoñible do IRPF a devolución, en efectivo ou a través doutras medidas de compensación, das cantidades previamente satisfeitas ás entidades financeiras en concepto de intereses pola aplicación de cláusulas de limitación de tipos de xuro de préstamos (as denominadas cláusulas solo), canda os seus correspondentes intereses indemnizatorios, derivadas tanto de acordos celebrados coas entidades financeiras como do cumprimento de sentenzas ou laudos arbitrais.

Teñase en conta  que no Capítulo 2 inclúese un estudo xeral e detallado do tratamento fiscal das cantidades percibidas pola devolución das  cláusulas de limitación de tipos de xuro  de préstamos derivados de acordos celebrados coas entidades financeiras ou do cumprimento de sentenzas ou laudos arbitrais.

Agora ben, cando tales cantidades previamente satisfeitas polo contribuínte obxecto da devolución, formasen parte, en exercicios anteriores, da base da dedución por investimento en vivenda habitual ou de deducións establecidas pola Comunidade Autónoma, débense diferenciar os seguintes supostos para os efectos do seu tratamento fiscal:

a. Se a devolución destas cantidades prodúcese en efectivo:

  • O contribuínte perderá o dereito ás deducións practicadas en relación coas mesmas, debendo sumar á cota líquida estatal e autonómica, reportada no exercicio en que se celebrase o acordo coa entidade financeira ou en que se dite unha sentenza xudicial ou un laudo arbitral (firmeza da sentenza, se é o caso), exclusivamente as cantidades indebidamente deducidas en exercicios anteriores nos termos previstos no artigo 59 do Regulamento do IRPF, sen inclusión de xuros de mora.

    A devandita regularización unicamente realizarase respecto dos exercicios en que non prescribise o dereito da Administración para determinar a débeda tributaria mediante a oportuna liquidación.

    Lembre: a regularización incrementa a cota líquida estatal e autonómica nas cantidades indebidamente deducidas en exercicios anteriores sen incluír xuros de mora, é dicir, non se deberán cubrir os recadros [0573], [0576], [0578] e [0581] da declaración, destinadas aos xuros de mora.

  • Non obstante, as cantidades que fosen satisfeitas polo contribuínte en 2022 e en relación coas que, antes de finalizar o prazo de presentación de autoliquidación do   IRPF polo devandito exercicio (30 de xuño de 2023), acádese o acordo de devolución das mesmas coa entidade financeira ou como consecuencia dunha sentenza xudicial ou un laudo arbitral, non formarán parte da base de dedución por investimento en vivenda habitual nin de dedución autonómica algunha do citado exercicio 2022.

b. Se a devolución destas cantidades prodúcese a través da compensación destas cunha parte do capital pendente de amortización non resultará de aplicación a adición á cota líquida estatal e autonómica antes comentada respecto da parte das cantidades que se destine directamente pola entidade financeira, tras o acordo co contribuínte afectado, a minorar o principal do préstamo.

Agora ben, as cantidades obxecto de devolución que se destinen a minorar o principal do préstamo en 2022  tampouco formarán parte da base de dedución por investimento en vivenda habitual nin de dedución autonómica algunha do   IRPF do citado exercicio.