Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Outras deducións xerais de exercicios anteriores

Deducións xerais de exercicios anteriores por investimento empresarial

Cando nun exercicio posterior a aquel en que se aplicasen as deducións por investimento empresarial, prodúzase o incumprimento dalgún dos requisitos establecidos na normativa reguladora do Imposto sobre Sociedades para consolidar o dereito ás devanditas deducións, a regularización deberá realizara o propio contribuínte na declaración do exercicio en que tivese lugar o incumprimento, sumando á cota líquida do imposto, nos termos comentados nos dous primeiros puntos anteriores, o importe das deducións practicadas cuxo dereito se perdese por esta causa, máis os xuros de mora correspondentes ao período durante o cal se gozase da dedución.

Con esta finalidade debe terse en conta que, aínda que a dedución por creación de emprego do artigo 37 da LIS non é aplicable desde o exercicio  2020, o incumprimento de calquera dos  seus  requisitos determinará a perda do dereito ás deducións practicadas en exercicios anteriores.

Non obstante, a obriga de  mantemento da relación laboral durante polo menos tres anos desde a data do seu inicio non se entenderá incumprida cando o contrato de traballo se extinga, unha vez transcorrido o período de proba dun ano, por causas obxectivas ou despedimento disciplinario cando un ou outro sexa declarado ou recoñecido como procedente, dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez do traballador.

Precisión : véxase no Manual práctico de Renda 2019 os requisitos e importe desta dedución.

Deducións por doazóns de bens ou obras de arte acollidas á Lei 30/1994 ou á Lei 49/2002

A perda do dereito á dedución correspondente pola realización de doazóns de bens ou obras de arte en favor de fundacións ou asociacións declaradas de utilidade pública incluídas no ámbito de aplicación da Lei 30/1994, do 24 de novembro, de Fundacións e de Incentivos Fiscais á Participación Privada en Actividades de Interese Xeral, ou no ámbito de aplicación da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de Réxime Fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, pode producirse como consecuencia da revogación das devanditas doazóns.

Deducións por investimentos ou gastos en bens de interese cultural e por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial

A perda do dereito a deducións practicadas en exercicios anteriores polos citados conceptos pode producirse polo incumprimento do requisito de permanencia dos bens do Patrimonio Histórico Español no patrimonio do adquirente durante un prazo de catro anos

Véxase, dentro do Capítulo 16, ao examinar  esta dedución  o período de permanencia destes bens no patrimonio do seu titular.

Dedución por obras de mellora da eficiencia enerxética de vivendas

A perda do dereito a estas deducións pódese producir polo incumprimento dos requisitos esixidos. Entre outros, os seguintes:

  • Cando se conceda unha subvención e as contías subvencionadas correspóndense con cantidades que formasen parte da base da dedución. Neste caso deberase regularizar a situación tributaria de xeito que non se inclúan na base da dedución as contías correspondentes á devandita subvención (tendo como límite a base máxima anual de dedución). 

  • Incluír na base de dedución algún dos custos relativos á instalación ou substitución de equipos que utilicen combustibles de orixe fósil.

  • Cando as obras se realizaron nunha vivenda en expectativa de alugamento e incúmprese o requisito de que a vivenda se alugue antes do 31 de decembro de 2023.

  • Incluír na base de dedución cantidades satisfeitas polas obras realizadas nas vivendas ou en partes das mesmas ou inmobles excluídos da dedución.