Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

7. Perda total ou parcial do dereito á exención por reinvestimento en vivenda habitual e en entidades de nova ou recente creación

Normativa: Art. 41.5 Regulamento IRPF

Deberá presentarse autoliquidación complementaria cando, con posterioridade á aplicación da exención por reinvestimento da ganancia patrimonial derivada da transmisión da vivenda habitual ou de accións ou participacións en entidades de nova ou recente creación, perdésese, total ou parcialmente, o dereito ás devanditas exencións.

A perda do dereito á citada exención pode producirse como consecuencia de:

  • Non haberse efectuado o reinvestimento dentro do prazo legalmente establecido.

  • Haberse incumprido calquera outra das condicións que determinan o dereito ao mencionado beneficio fiscal.

Precisión: véxase ao respecto, dentro do Capítulo 11, as condicións e requisitos que determinan tanto a exención da ganancia patrimonial obtida na transmisión da  vivenda habitual  do contribuínte por reinvestimento noutra vivenda habitual do importe obtido na transmisión da anterior, como a exención da ganancia patrimonial obtida na transmisión de accións ou participacións  polas que se practicase a dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación prevista no artigo 68.1 da Lei do IRPF, cando o importe obtido pola citada transmisión reinvístase na adquisición de accións ou participacións noutra entidade de nova ou recente creación.

A autoliquidación complementaria presentarase no prazo que media entre a data en que se produza o incumprimento e a finalización do prazo regulamentario de declaración, correspondente ao período impositivo en que se produza o devandito incumprimento.

Neste suposto os xuros de mora liquídanse polos órganos de xestión tributaria, tras comprobar en cada caso que non fosen incluídos polo contribuínte.

O período de liquidación computarase desde a finalización do prazo de presentación da declaración do exercicio ao que se refire a complementaria ata agora de ingreso, sempre que se realizase no prazo previsto na normativa que se indica.

Atención: se a declaración complementaria responde a esta circunstancia o contribuínte deberá marcar cunha "X" o recadro [117] do apartado "Declaración complementaria" da declaración.