Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisitos e condicións para aplicar o incremento adicional

Para que a dedución por maternidade increméntese ata en 1.000 euros adicionais cómpre que se dean os seguintes requisitos:

1º. Débense cumprir os requisitos anteriormente comentados sobre  beneficiarios e fillos que dan dereito á dedución por maternidade.

2º. Ademais, cómpre que o contribuínte satisfixese no período impositivo gastos de custodia do fillo menor de tres anos.

Considéranse GASTOS DE CUSTODIA ás cantidades satisfeitas polo contribuínte que cumpran as seguintes condicións :

 1. Que sexan satisfeitas a gardarías ou centros de educación infantil autorizados.

  Precisións:

  O termo “autorizado” debe entenderse esixible tanto a centros de educación infantil, como a gardarías.

  A dedución por maternidade é unha medida vinculada ao ámbito educativo (primeiro ciclo de educación infantil), polo que a súa aplicación se refire a centros de educación infantil, públicos ou privados, que desenvolven o referido ciclo e en consecuencia que estean autorizados pola Administración educativa competente. Véxase ao respecto a Resolución do    TEAC do 26 de maio de 2021, Reclamación número  00/0946/2021,  recaída recurso extraordinario de alzada en unificación de criterio.

  Por iso, non procede a aplicación da dedución respecto de gastos satisfeitos a persoas físicas ou xurídicas que poidan desenvolver labores de custodia de nenos menores de tres anos con distintas finalidades alleas ás educativas antes referidas. Serían os casos de gastos incorridos en empresas ou establecementos abertos ao público que acollen menores con distintos fins (locais de celebracións de aniversario ou festas infantís, ludotecas, locais de mera custodia, campamentos infantís, etcétera) ou de gastos satisfeitos a particulares no domicilio familiar por custodia de menores (coidados realizados por familiares retribuídos, gastos de custodia satisfeita a “canguros”, empregados do fogar, etcétera), e que poden requirir ou non autorización administrativa, como ocorrería no caso de apertura de establecementos abertos ao público, que requiren de determinadas licenzas municipais ou autonómicas, aínda que non van contar coa autorización da administración educativa pola natureza ou finalidade da custodia.

 2. Que se aboen os seguintes conceptos :

  • a preinscrición e matrícula de menores de 3 anos,

  • a asistencia, en horario xeral e ampliado, e

  • a alimentación.

 3. Que o seu aboamento corresponda a gastos que se producisen por meses completos.

 4. Que non teñan para o contribuínte a consideración de rendementos do traballo en especie exenta por aplicación do que se dispón no artigo 42.3. b) ou d) da Lei do IRPF, é dicir, por:

  • A contratación directa ou indirectamente por empresas ou empregadores do servizo de primeiro ciclo de educación infantil para os fillos dos seus traballadores en gardarías ou centros de educación infantil autorizados [Art, 42.3.b) Lei IRPF].

  • A prestación do servizo de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional por centros educativos autorizados, aos fillos dos seus empregados, con carácter gratuíto ou por prezo inferior ao normal de mercado [Art. 42.3.d) Lei IRPF]

Especialidade: aplicación do incremento ata que o fillo comece o segundo ciclo de educación infantil

No período impositivo en que o fillo menor cumpra tres anos, o incremento poderá resultar de aplicación respecto dos gastos incorridos con posterioridade ao cumprimento da devandita idade ata o mes anterior a aquel en que poida comezar o segundo ciclo de educación infantil.

Con esta finalidade teñase en conta que no suposto de que o descendente cumpra os tres anos no mes de xaneiro ou no caso de que a nai comece a traballar no ano en que o fillo cumpre esa idade, pero despois de habera cumprido, non se poderá aplicar a dedución por maternidade, aínda que iso non impedirá aplicar o incremento de gastos de gardaría ou centro de educación infantil autorizado polos gastos orixinados ata o mes en que o descendente pode iniciar o segundo ciclo de educación infantil.

Obriga de información por parte de gardarías ou centros de educación infantil autorizados :

O artigo 69.9 do Regulamento do IRPF,  en desenvolvemento do que se dispón no apartado 5 do citado artigo 81 da Lei do IRPF, establece  para as gardarías ou centros de educación infantil autorizados a obriga de presentar unha  declaración informativa sobre os menores e os gastos que dean dereito á aplicación do incremento da dedución.

A Orde HAC/1400/2018, do 21 de decembro, pola que se aproba o modelo 233, "Declaración informativa por gastos en gardarías ou centros de educación infantil autorizados" e determínanse o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación, e modifícase a Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria (BOE do 27 de novembro).