Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Opción ao réxime das entidades sen fins lucrativos

Regulación:Artigo 13 Lei 49/2002

As entidades sen ánimo de lucro que opten por aplicar o réxime fiscal especial establecido no Título II estarán obrigadas a declarar polo Imposto sobre Sociedades a totalidade das súas rendas, exentas e non exentas.

As entidades sen ánimo de lucro que opten por aplicar este réxime especial deberán comunicar á Administración tributaria a súa opción a través da correspondente declaración censal, segundo se establece no artigo 1.1 do Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

A ter en conta:

Estas entidades para comunicar a súa opción por aplicar o réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos do Título II da Lei 49/2002, deberán presentar o modelo 036 e marcar a casa [135] da páxina 1 e as casas [651] y [653] da páxina 6 do devandito modelo.

En canto á declaración do Imposto sobre Sociedades, estas entidades para comunicar que optaron polo devandito réxime no período impositivo de declaración, deberán marcar a casa [00001] «Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002» da páxina 1 do modelo 200.

Este réxime fiscal especial aplicarase ao período impositivo que finalice con posterioridade á data de presentación da declaración censal en que se conteña a opción e aos sucesivos, en tanto que a entidade non renuncie ao réxime.

As entidades sen ánimo de lucro que non optasen por aplicar o réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002, aplicarán o réxime das entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 do LIS regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS, quedando obrigadas a declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas, salvo cando cumpran os requisitos do artigo 124.3 do LIS, en cuxo caso non están obrigadas a declarar.

A ter en conta:

Cando estas entidades sen ánimo de lucro apliquen o réxime das entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 do LIS, marcarán a casa [00002] «Entidad parcialmente exenta» da páxina 1 do modelo 200, en lugar da casa [00001] «Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002».