Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Renuncia ao réxime das entidades sen fins lucrativos

As entidades sen ánimo de lucro que exercitasen a opción polo réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002 poderán renunciar á súa aplicación.A renuncia, segundo se establece no artigo 1.2 do Real Decreto 1270/2003, producirá efectos a partir do período impositivo que se inicie con posterioridade á súa presentación, que deberá efectuarse con polo menos un mes de antelación ao inicio daquel, mediante a correspondente declaración censal.

A ter en conta:

A renuncia ao réxime fiscal do Título II da Lei 49/2002 farase efectiva marcando a casa [135] da páxina 1 e as casas [652] e [654] da páxina 6 do modelo 036.

Na declaración do Imposto sobre Sociedades, as entidades sen fins lucrativos que renunciasen á aplicación do devandito réxime, deixarán de marcar a casa [00001] «Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002» da páxina 1 do modelo 200, a partir do período impositivo que se inicie con posterioridade á presentación da declaración censal.

As entidades sen ánimo de lucro que renuncien á aplicación do réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002, aplicarán o réxime das entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 do LIS regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS, quedando obrigadas a declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas, salvo cando cumpran os requisitos do artigo 124.3 do LIS, en cuxo caso non están obrigadas a declarar.

A ter en conta:

Cando estas entidades renuncien á aplicación do réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002, a partir do período impositivo que se inicie con posterioridade á presentación da declaración censal de renuncia, deberán marcar a casa [00002] «Entidad parcialmente exenta» da páxina 1 do modelo 200, en lugar da casa [00001] «Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002».