Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cumprimentación do cadro «Reserva de nivelación» (páxina 20 bis do modelo 200)

O importe a consignar nas casas [01033] e [01034] «Reserva de nivelación» da páxina 13 do modelo 200, será que resulte da cumprimentación do apartado «Redución en base impoñible» deste cadro de desagregación, da forma en que se detalla a continuación:

  • Na columna «Importe de minoración BI no Período/pendente de sumar inicio de período», recolleranse os importes xerados nos períodos impositivos 2016 a 2021, que estean pendentes de sumar o inicio do período impositivo, así como tamén o importe de minoración da base impoñible no período.

  • Na columna «Importe sumado a base impoñible no período», recolleranse os importes correspondentes aos períodos impositivos 2016 a 2020, que se sumen á base impoñible no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na columna «Importe BI integrado na declaración por incumprimento de requisitos», recolleranse os importes de base impoñible correspondentes aos períodos impositivos 2016 a 2020 que deberán regularizarse como consecuencia do incumprimento dos requisitos establecidos no artigo 105 do LIS para poder aplicar a reserva de nivelación.A estes efectos, recórdase que no período impositivo en que teña lugar o incumprimento, se deberá integrar na casa [01038] «Incremento por incumprimento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, a cota íntegra correspondente ás cantidades que foron obxecto de minoración, incrementadas nun 5 por cento, ademais dos xuros de mora.

  • Na columna «Importe pendente de sumar en períodos futuros», recolleranse os importes correspondentes aos períodos impositivos 2017 a 2021, que non se suman no período impositivo obxecto de declaración e, polo tanto, quedan pendentes de sumar en períodos futuros.

A «fila 2021(*)» só debe cumplimentarse se a entidade ten reducións pendentes de integrar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

As sociedades cooperativas deberán reflectir os importes a nivel de cota e non de base impoñible.

A continuación, seguindo a esixencia do artigo 105.3 da LIS que establece que as entidades de reducida dimensión que minoren a súa base impoñible por aplicación da reserva de nivelación, deberán dotar unha reserva polo importe da minoración, deberán cumprir o apartado «Dotación da reserva» deste cadro de desagregación, da forma en que se detalla a continuación:

  • Na columna «Importe reserva a dotar» recolleranse os importes relativos á reserva pendente de dotar referida a cada un dos exercicios de xeración (2016 a 2021).

  • Na columna «Importe reserva dotada, recolleranse os importes relativos á reserva dotada nos exercicios 2016 a 2021, que se doten no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na columna «Importe reserva pendente de dotación», recolleranse os importes relativos á reserva dotada nos exercicios 2016 a 2021, que quede pendente de dotación no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na columna «Reserva disposta», recolleranse os importes relativos á reserva dotada nos exercicios 2017 a 2021, disposta no período impositivo obxecto de declaración.

A «fila 2021(*)» só debe cumplimentarse se a entidade ten reservas pendentes de integrar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.