Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da cota íntegra (páxina 14 do modelo 200)

No segundo parágrafo do artigo 30 da LIS establécese que no caso das entidades de reducida dimensión que apliquen a reserva de nivelación nos termos do artigo 105 do LIS, a cota íntegra virá determinada polo resultado de aplicar o tipo de gravame á base impoñible minorada ou incrementada, segundo corresponda, polas cantidades derivadas do citado artigo 105.

Polo tanto, estas entidades deberán consignar na casa [00562] «Cuota íntegra» da páxina 14 do modelo 200, o resultado de aplicar á casa [01330] «Base impoñible despois da reserva de nivelación», o tipo de gravame da casa [00558] «Tipo de gravame»:

[00562] = [01330] x [00558] / 100

No suposto de que estas entidades incumpran os requisitos esixidos no artigo 105 do LIS para a aplicación da reserva de nivelación, deberán consignar na casa [01038] «Incremento por incumprimento da reserva de nivelación (art. 105.6 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, o importe correspondente á integración na cota íntegra do período impositivo en que teña lugar o devandito incumprimento a cota íntegra correspondente ás cantidades que foron obxecto de minoración, incrementadas nun 5 por cento, ademais dos xuros de mora, segundo o disposto no artigo 105.6 do LIS.

Recorde:

Nos casos en que estas entidades incumpran os requisitos esixidos polo artigo 105 do LIS para a aplicación dos incentivos fiscais das entidades de reducida dimensión distintos á reserva de nivelación, deberán proceder a ingressar a cota íntegra e os xuros de mora correspondentes, consignando os devanditos importes nas casas [00615] e [00616] «Incremento por perda de beneficios fiscais períodos anteriores» e nas casas [00617] y [00618] «Xuros de mora» da páxina 14 bis do modelo 200 (consulte capítulo 6 deste Manual).