Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cooperativas fiscalmente protexidas

As sociedades cooperativas fiscalmente protexidas clasifícanse en:

1.Cooperativas protexidas

Regulación:Artigo 6 Lei 20/1990

Son aquelas entidades que, independentemente de cal sexa a súa data de constitución, se axustan aos principios e disposicións da Lei Xeneral de Cooperativas ou das Leis de cooperativas das Comunidades Autónomas, e non incorren en ningunha das causas de perda da condición de fiscalmente protexidas do artigo 13 da Lei 20/1990.

Recorde:

Ás cooperativas non protexidas que perderon o carácter de fiscalmente protexidas por incorrer nalgunha das causas do artigo 13 da Lei 20/1990, que estean regularmente constituídas e inscritas no Rexistro de Cooperativas, seguiráselles aplicando as normas do Capítulo IV do Título II e do Título III da Lei 20/1990.Neste suposto, as cooperativas tributarán ao tipo xeral do Imposto sobre Sociedades pola totalidade dos seus resultados.

2.Cooperativas especialmente protexidas

Regulación:Artigo 7 Lei 20/1990

Son as cooperativas protexidas de primeiro grao das clases seguintes:

  • Cooperativas de Traballo Asociado.
  • Cooperativas Agrarias.
  • Cooperativas de Explotación Comunitaria da Terra.
  • Cooperativas do Mar.
  • Cooperativas de Consumidores e Usuarios.

3.Cooperativas de segundo grao

Regulación:Artigo 77 Lei 27/1999

Estas cooperativas están constituídas por, polo menos, dúas cooperativas.Tamén poden integrarse en calidade de socios outras persoas xurídicas, públicas ou privadas e empresarios individuais, ata un máximo do 45 por cento do total dos socios, así como os socios de traballo.

Teñen por obxecto promover, coordinar e desenvolver fins económicos comúns dos seus socios, e reforzar e integrar a actividade económica destes.

Segundo o tipo de cooperativas que se asocien, as cooperativas de segundo grao clasificaranse en protexidas ou especialmente protexidas (artigo 35 da Lei 20/1990).

4.Unións, federacións e confederacións de cooperativas

Regulación:Artigo 79 Lei 27/1999

As cooperativas de calquera tipo e clase poderán constituír sociedades, agrupacións, consorcios e unións entre si, ou con outras persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, e formalizar convenios ou acordos, para o mellor cumprimento do seu obxecto social e para a defensa dos seus intereses.

Segundo o disposto no artigo 36.b) da Lei 20/1990, estas entidades tributarán no Imposto sobre Sociedades polo réxime das entidades parcialmente exentas regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS.