Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Gastos Fondo de Educación e Promoción

Importante:

O Real Decreto-lei 8/2021, do 4 de maio, prorroga ata o 31 de decembro de 2021, a medida extraordinaria que flexibiliza de forma temporal o uso do Fondo de Promoción e Educación das Cooperativas, permitindo destinar o devandito Fondo a calquera actividade que axude a frear ou paliar os efectos da crise sanitaria derivada do COVID-19, ben mediante accións propias ou ben por medio de doazóns a outras entidades, públicas ou privadas, ou a dotar de liquidez a cooperativa para garantir a continuidade do seu funcionamento.Ademais, se se destina o Fondo de Promoción e Educación ás finalidades previstas no parágrafo anterior, non será de aplicación o disposto nos artigos 13.3 e 19.4 da Lei 20/1990, isto é, non se perderá a condición de cooperativa fiscalmente protexida e as cantidades aplicadas ao devandito Fondo non terán a consideración de ingreso para a cooperativa.

a) Resultados cooperativos

Na casa [C4] incluiranse as cantidades dos resultados cooperativos que as cooperativas destinen, con carácter obrigatorio, ao Fondo de Educación e Promoción, e que sexan fiscalmente deducibles conforme ao disposto nos artigos 18.2 e 19 da Lei 20/1990.

Para efectos fiscais, a contía deducible da dotación ao Fondo de Educación e Promoción non poderá exceder en cada exercicio económico do 30 por cento dos excedentes netos deste.O exceso non será fiscalmente deducible.

O artigo 58.1 da Lei 27/1999 establece que, dos excedentes contabilizados para a determinación do resultado cooperativo, unha vez deducidas as perdas de calquera natureza de exercicios anteriores e antes da consideración do Imposto sobre Sociedades, destinarase ao Fondo de Educación e Promoción, polo menos, o 5 por cento.

A ter en conta:

As dotacións a este fondo con cargo a resultados cooperativos que non sexan fiscalmente deducibles deberanse incluír como gasto contable na casa [C2]. Ademais, pola parte que non sexa fiscalmente deducible deberase realizar un axuste positivo ao resultado contable (casa [C6]), cuxo importe deberá incluírse na casa [C7].

b) Resultados extracooperativos

Na casa [E4] recolleranse as cantidades dos resultados extracooperativos que sexan destinadas polas cooperativas ao Fondo de Educación e Promoción.Estas cantidades non son fiscalmente deducibles.

A ter en conta:

As dotacións a este fondo con cargo a resultados extracooperativos, non son fiscalmente deducibles, polo que deberá facerse un axuste positivo ao resultado contable (casa [E6]) cuxo importe deberá incluírse na casa [E7].