Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Incrementos e diminucións patrimoniais

Na casa [E5] de resultados extracooperativos consignaranse, co seu signo, as variacións no valor do patrimonio da cooperativa que se poñan de manifesto con ocasión de calquera alteración na composición daquel.

Para estes efectos, o artigo 22.2 da Lei 20/1990 establece que non se considerarán incrementos patrimoniais:

  1. As achegas obrigatorias ou voluntarias dos socios e asociados ao capital social, as cotas de ingreso e as deducións nas achegas obrigatorias efectuadas polos socios, nos supostos de baixa destes na cooperativa, destinadas ao Fondo de Reserva Obrigatorio.

  2. A compensación polos socios das perdas sociais que lles fosen imputadas.

  3. Os resultados da regularización dos elementos do activo cando así o dispoña a Lei especial que a autorice.

Así mesmo, a disposición adicional quinta da Lei 20/1990 establece que non se considerarán incrementos patrimoniais, os obtidos como consecuencia da atribución patrimonial de bens e dereitos das Cámaras Agrarias que tivesen lugar a partir do 1 de xaneiro de 1994.

Por último, o artigo 22.3 da Lei 20/1990 establece que non terán a consideración de diminución patrimonial, as reducións do capital social por baixa dos socios.