Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Aplicación do límite do artigo 11.12 do LIS ás perdas por deterioración do artigo 13.1 LIS e ás provisións e gastos dos artigos 14.1 e 14.2 do LIS

Regulación:Disposicións adicional sétima e décimo quinta Lei 20/1990

No caso das sociedades cooperativas, a disposición adicional sétima da Lei 20/1990, establece que o límite do 70 por cento ao que se refire o artigo 11.12 da LIS na integración das dotacións recollidas no devandito precepto, referirase á cota íntegra positiva sen ter en conta a súa integración nin a compensación de cotas negativas.

En relación co límite do 70 por cento establecido no primeiro parágrafo do artigo 11.12 do LIS, hai que distinguir entre:

  • Sociedades cooperativas cuxo importe neto da cifra de negocios sexa inferior a 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data do inicio do período impositivo, o límite será do 70 por cento.

  • Sociedades cooperativas cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data do inicio do período impositivo, a disposición adicional décimo quinta da Lei 20/1990 establece que o límite do 70 por cento artigo 11.12 do LIS, substituirase polos seguintes:

    • o 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns de euros.

    • o 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.

Cumprimentación do modelo 200

En aplicación do disposto no primeiro parágrafo do artigo 11.12 do LIS, no período impositivo en que esas dotacións sexan fiscalmente deducibles, ademais de consignar o seu importe na casa [00480] «Perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art.º 11.12 LIS (convertida en cota)» da páxina 14 do modelo 200, as sociedades cooperativas deberán realizar os seguintes axustes nas casas [00408] e [01037] «Aplicación do límite do art.º 11.12 LIS ás perdas por deterioración do art.º 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS)» da páxina 14 do modelo 200:

  • Na casa [00408] deberán consignar o importe desas dotacións cuxa deducibilidad non é aplicable no devandito período por exceder do límite previsto no devandito artigo.É dicir, na casa [00408] deberá figurar a diferenza entre o importe consignado na casa [00480] e o importe correspondente ao límite previsto no primeiro parágrafo do artigo 11.12 do LIS.

  • Respecto ás dotacións que non foron integradas na base impoñible no período impositivo que foron deducibles por exceder do límite establecido no primeiro parágrafo do artigo 11.12 do LIS, deberanse integrar nos períodos impositivos inmediatos seguintes na casa [01037], tendo en conta igualmente o mesmo límite.A isto efectos, o parágrafo segundo do artigo 11.12 do LIS establece que se integrarán en primeiro lugar as dotacións correspondentes aos períodos impositivos máis antigos.