Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Determinación da cota íntegra (páxina 14 do modelo 200)

Regulación: Artigo 23 LIS

A cota íntegra das sociedades cooperativas é a suma alxébrica das cantidades resultantes de aplicar á base impoñible (positiva ou negativa) desagregada nos resultados cooperativos e extracooperativos, os tipos de gravame correspondentes, cando a devandita suma resulte positiva.

O importe da cota íntegra consignarase na casa [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200, e será o resultado da seguinte operación:

[00562] = [00560] + [00210] - [00480] + [00408] - [01037]- [00561]

O importe da casa [00562] non poderá ser negativo en ningún caso.

Se a casa [00562] resultase igual a cero, consignarase tamén «cero» nas casas [00582] «Cota íntegra axustada positiva» y [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, pasando directamente a cumprir, se é o caso, as casas correspondentes ás retencións do exercicio (casas [01785] a [01799]) ata determinar a cantidade resultante da liquidación (casas [00621] e, no seu caso [00622] relativas ao «Líquido a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200).

Nos apartados seguintes, detállase como deben calcular a cota íntegra (casa [00562]) as sociedades cooperativas: