Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Rendas correspondentes a quitas por acordo con acredores non vinculados de cooperativas (a nivel de cota) (Disposición adicional oitava Lei 20/1990)

Regulación: Disposición adicional oitava Lei 20/1990

Para as cooperativas cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, a limitación á compensación de cotas negativas non resultará de aplicación no importe das rendas correspondentes a quitas e esperas consecuencia dun acordo cos acredores non vinculados co contribuínte.

Cumprimentación do modelo 200

As sociedades cooperativas cun importe neto da cifra de negocios de polo menos 20 millóns de euros no ano anterior, deberán consignar na casa [00593] «Rendas correspondentes a quitas por acordo con acredores non vinculados de cooperativas (a nivel de cota) ( 8ª Lei 20/1990)» da páxina 14 do modelo 200, o importe que resulte de aplicar ás rendas correspondentes a quitas por acordos con acredores non vinculados co contribuínte, o tipo medio de gravame ao que tributen as devanditas sociedades cooperativas.