Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Reserva de nivelación convertido en cotas

O artigo 29.2 da LIS regula os tipos de gravame aplicables ás cooperativas establecendo que as sociedades cooperativas fiscalmente protexidas tributarán polos resultados cooperativos ao 20 por cento e polos extracooperativos ao tipo xeral do 25 por cento;e as cooperativas de crédito e caixas rurais polos resultados cooperativos ao xeneral do 25 por cento e polos extracooperativos ao 30 por cento.

Segundo o disposto neste artigo 29.2 do LIS, unha cooperativa fiscalmente protexida tributa no Imposto sobre Sociedades a un tipo impositivo diferente ao xeneral, polo que non pode aplicar a reserva de nivelación (tampouco para os resultados extracooperativos).

En consecuencia, só as sociedades cooperativas que non teñan a condición de fiscalmente protexidas poden optar por aplicar o beneficio fiscal da reserva de nivelación.

Cumprimentación do modelo 200

As casas [01285] e [01286] «Reserva de nivelación convertido en cotas (só entidades do art.º 101 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, serán cumplimentadas só cando a entidade declarante sexa unha sociedade cooperativa que non teña a condición de fiscalmente protexida, e opte por aplicar o incentivo fiscal da reserva de nivelación establecido no artigo 105 do LIS, sempre que cumpran as condicións establecidas no artigo 101 do LIS e apliquen o tipo de gravame previsto no primeiro parágrafo do artigo 29.1 desta Lei.

As cooperativas que non teñan a condición de fiscalmente protexidas e opten por aplicar a reserva de nivelación, deberán ter marcado previamente a casa [00019] «Resto de cooperativas» e a casa [00006] «Incentivos entidade de reducida dimensión (Cap. XI, Tít.VII LIS)» da páxina 1 do modelo 200.

Nos períodos impositivos en que, estas sociedades cooperativas opten por aplicar a reserva de nivelación, deberán realizar os seguintes axustes nas casas [01285] e [01286] «Reserva de nivelación convertido en cotas (só entidades do art.º 101 LIS)» da páxina 14 do modelo 200:

  • Na casa [01286] de diminucións consignará un axuste negativo na cota íntegra previa positiva, tendo en conta os límites mencionados no artigo 105 do LIS.

  • Así mesmo, as sociedades cooperativas que optasen por aplicar o devandito beneficio fiscal, estarán obrigadas a reverter o devandito axuste na casa [01285] de aumentos nos períodos impositivos que conclúan nos cinco anos inmediatos e sucesivos á finalización do devandito período, conforme vaia xerando cota íntegra previa negativa e ata o importe desta.