Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cota íntegra previa

1.Tipos de gravame aplicables ás cooperativas

A cota íntegra previa (casa [00560]) é a suma das cantidades resultantes de aplicar a cada porción da base impoñible desagregada nos resultados cooperativos e extracooperativos (casas [00053] e [00554] da páxina 14 do modelo 200), o tipo de gravame correspondente (casa [00558] da páxina 14 do modelo 200).

O réxime fiscal especial das cooperativas establece que as devanditas entidades deben aplicar diferentes tipos de gravame en función da súa clasificación e da natureza dos resultados:

 1. Sociedades cooperativas fiscalmente protexidas

  • 20 por cento sobre a parte da base impoñible constituída polos resultados cooperativos do período impositivo (25 por cento tratándose de sociedades cooperativas de crédito e caixas rurais)

  • 25 por cento á parte da base impoñible constituída polos resultados extracooperativos do período impositivo (30 por cento tratándose de sociedades cooperativas de crédito e caixas rurais).

 2. Sociedades cooperativas que de acordo ao disposto no artigo 13 da Lei 20/1990 non teñan a consideración de fiscalmente protexidas, tributarán ao tipo de gravame xeral do 25 por cento do Imposto sobre Sociedades, pola totalidade dos seus resultados cooperativos e extracooperativos.

Sociedades cooperativasTipos de gravame
Resultados cooperativosResultados extracooperativos
Cooperativas fiscalmente protexidas 20% 25%
Cooperativas de crédito e caixas rurais 25% 30%
Cooperativas fiscalmente non protexidas 25%
(sobre a suma dos resultados cooperativos e extracooperativos)

A suma das cantidades resultantes de aplicar a cada porción da base impoñible desagregada nos resultados cooperativos e extracooperativos pode ser negativa, e o seu importe poderá compensarse con cotas íntegras positivas dos períodos impositivos seguintes, nos termos establecidos no artigo 24.1 e na disposición adicional oitava da Lei 20/1990.

Exemplo:

A base impoñible da Cooperativa Agraria «X» (fiscalmente protexida) no exercicio 2021 (que coincide co ano natural) é de 2.000 euros, sendo +16.000 euros a parte constituída por resultados cooperativos e -14.000 euros a correspondente a resultados extracooperativos.

Aplicando a cada unha das porcións da base impoñible o seu tipo de gravame, resultará:

 • (+ 16.000) x 20%:3.200 euros
 • (- 14.000) x 25%:-3.500 euros
 • Cota íntegra previa (casa [00560]):-300 euros

2.Cumprimentación do modelo 200

Tendo en conta o disposto neste apartado, as sociedades cooperativas deberán cumprir a casa [00560] «Cota íntegra previa» da páxina 14 do modelo 200 da seguinte forma:

 1. As sociedades cooperativas fiscalmente protexidas que teñen que aplicar a cada unha das partes da base impoñible (constituídas polos resultados cooperativos e extracooperativos, respectivamente) o correspondente tipo de gravame, deberán consignar nesta casa co seu signo, o resultado de realizar a seguinte operación:

  [00560] = [00553] x [00558]/100 + [00554] x 25%

 2. As sociedades cooperativas de crédito e caixas rurais consignarán nesta casa, o resultado de realizar a seguinte operación:

  [00560] = [00553] x [00558]/100 + [00554] x 30%

  Para os únicos efectos de cumprir a casa [00558] «Tipo de gravame» da páxina 14 do modelo 200, as sociedades cooperativas fiscalmente protexidas deberán consignar o tipo de gravame do 20 por cento que corresponde aos resultados cooperativos (25 por cento se se trata de cooperativas de crédito e caixas rurais).

 3. En canto ás sociedades cooperativas que non teñan a consideración de fiscalmente protexidas, que deben aplicar á totalidade dos resultados cooperativos e extracooperativos, o tipo de gravame xeral do 25 por cento, consignarán nesta casa, o resultado de realizar a seguinte operación:

  [00560] = [00552] x 25%

  No caso das sociedades cooperativas que non teñan a consideración de fiscalmente protexidas, na casa [00552] «Base Impoñible» da páxina 13 do modelo 200, recóllese o resultado de sumar as casas [00553] «Resultados cooperativos» e [00554] «Resultados extracooperativos» da páxina 14 do modelo 200.

Ademais, estas sociedades que non teñen a consideración de fiscalmente protexidas deberán ter en conta o seguinte:

 • Se aplican o tipo de gravame establecido para as entidades de nova creación no artigo 29.1 do LIS (deberán ter marcado previamente a casa [00071] da páxina 1 do modelo 200), consignarán na casa [00560] o resultado de realizar a seguinte operación:

  [00560] = [00552] x 15%

 • Se aplican o tipo de gravame establecido para as entidades de nova creación na disposición transitoria vixésimo segunda do LIS (deberán ter marcado previamente a casa [00063] da páxina 1 do modelo 200), consignarán na casa [00560] o resultado de realizar a seguinte operación:

  • Se a base impoñible do período impositivo é igual ou inferior a 300.000 euros:

   [00560] = [00552] x 15%

  • Se a base impoñible do período impositivo é superior a 300.000 euros:

   [00560] =300.000 x 15% + ([00552] – 300.000) x 20%

  No suposto de que o período impositivo destas entidades de nova creación teña unha duración inferior ao ano, o cálculo da casa [00560] será:

  • Se a base impoñible do período impositivo é igual ou inferior a 300.000 euros x d/365:

   [00560] = [00552] x 15%

  • Se a base impoñible do período impositivo é superior a 300.000 euros x d/365:

   [00560] =300.000 x d/365 x 15% + ([00552] – 300.000 x d/365) x 20%

   Nota: Sendo «d» o número de días de duración do período impositivo, entendéndose que cando este teña 1 ano de duración conterá, en todo caso, 365 días.

A ter en conta:

Tal como se expuxo anteriormente, no caso de sociedades cooperativas fiscalmente protexidas, a casa [00560] «Cota íntegra previa» poderá ser negativa e consignarase con signo menos (-).

Nestes casos, a cooperativa poderá compensar o seu importe coas cotas íntegras positivas dos períodos impositivos seguintes, atendendo aos límites previstos no artigo 24.1 e na disposición adicional a oitava da Lei 20/1990.

Ademais, e con independencia da compensación indicada, se a casa [00560] resulta negativa, a cooperativa deberá consignar «cero» nas casas [00562], [00582] e [00592], pasando directamente a cumprir, se é o caso, as casas correspondentes ás retencións do exercicio (casas [01785] e seguintes), ata determinar a cantidade líquida resultante da liquidación (casas [00621] e, se é o caso, [00622] relativas ao «Líquido a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200).