Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Rendas correspondentes á reversión de deterioracións cooperativas (a nivel cota) (Disposición transitoria 16ª.8 do LIS)

Regulación:Disposición transitoria 16ª.8 LIS

As sociedades cooperativas deberán converter cotas o importe relativo ás rendas correspondentes á reversión das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades xeradas en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, que non se teñen en conta na aplicación da limitación á compensación de bases impoñibles negativas establecida no artigo 26.1 do LIS nos termos establecidos no apartado 8 da disposición transitoria décimo sexta do LIS.

Cumprimentación do modelo 200

As sociedades cooperativas deberán consignar na casa [01510] «Rendas correspondentes á reversión de deterioracións cooperativas (a nivel cota) (DT 16ª.8 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, o importe que resulte de aplicar ás rendas correspondentes á reversión de deterioracións segundo o apartado 8 da disposición transitoria décimo sexta do LIS, o tipo medio de gravame ao que tributen as devanditas sociedades cooperativas.