Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Cota íntegra previa despois da reserva de nivelación

Esta casa só poderá ser cumprida cando a entidade declarante sexa unha sociedade cooperativa.

As sociedades cooperativas deberán consignar na casa [01331] «Cota íntegra previa despois da reserva de nivelación» da páxina 14 do modelo 200, o importe que resulte de aplicar os axustes recollidos nas casas [01285] e [01286] «Reserva de nivelación convertida en cotas (só entidades do artigo 101 LIS)» correspondentes á aplicación da devandita reserva, realizando o seguinte cálculo:

Casa [01331]= [00560] + [00210] - [00480] + [00408] - [01037] - [00561] + [01285] - [01286]

Debe cumprirse que o resultado da operación [00560] + [00210] – [00480] + [00408] – [01037] sexa positivo e superior ou igual ao importe contido na casa [00561], tomando os seus importes en termos absolutos.

As casas [00210], [00480], [00408] e [01037] só poden ser positivas, cero ou estar en branco.É dicir, non poderán ter valor negativo.