Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por investimentos en produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais

Regulación:Artigo 36.3 LIS

  • Para aplicar a dedución polos gastos realizados en Canarias na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais, as entidades deberán cumprir os requisitos xerais establecidos para estas deducións no artigo 36.3 do LIS.

  • Os porcentaxes de dedución establecidos no artigo 36.3 do LIS incrementaranse segundo o disposto no artigo 94.1 a) da Lei 20/1991, polo que se aplicará o tipo do 40 por cento.

  • A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994 establece con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior ao resultado de incrementar nun 80 por cento o importe máximo recollido no artigo 36.3 do LIS, cando se trate de gastos realizados en Canarias.Polo tanto, o importe máximo desta dedución será de 900.000 euros (500.000 euros x 1,8).