Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade

Regulación:Artigo 38 LIS

  • En Canarias aplícase a dedución por creación de emprego para traballadores por minusvalidez do artigo 38 do LIS que establece unha dedución de 9.000 euros por cada persoa/ano de incremento da media do equipo de traballadores con minusvalidez nun grao igual ou superior a 33 por cento e inferior ao 65 por cento, respecto do equipo medio do ano anterior.Se o grao de discapacidade é igual ou superior ao 65 por cento, a dedución será de 12.000 euros.

    Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, o artigo 94 bis da Lei 20/1991, establece que os importes establecidos no artigo 38 do LIS para esta dedución, incrementaranse nun 30 por cento.Desta forma, en Canarias as deducións por creación de emprego para traballadores con minusvalidez de 9.000 e 12.000 euros elevaranse a 11.700 e 15.600 euros, respectivamente.

  • Sobre esta dedución non se aplicarán as porcentaxes incrementadas do artigo 94.1 a) da Lei 20/1991, na medida que o incremento ao que se refire a devandita letra só fai referencia a porcentaxes de dedución e esta dedución do artigo 38 do LIS non contén porcentaxes, senón contías monetarias fixas en función dos incrementos de equipo, ao igual que a dedución regulada no artigo 26 da derrogada Lei 61/1978.

  • Sobre esta dedución si que resultará de aplicación a mellora nos límites de dedución do artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, pois o artigo 26 da Lei 61/1978, como xa se mencionou, contiña unha dedución por traballadores minusválidos no momento da súa derrogación.