Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por investimentos en producións cinematográficas españolas

Regulación:Artigo 36.1 LIS

  • Para aplicar a dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental, que permitan a confección, dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada realizadas en Canarias, as entidades deberán cumprir os requisitos xerais establecidos para estas deducións no artigo 36.1 do LIS.

  • Os porcentaxes de dedución establecidos no artigo 36.1 do LIS incrementaranse segundo o disposto no artigo 94.1 a) da Lei 20/1991. A estes efectos, aplicaranse as seguintes porcentaxes:

    • O 54 por cento respecto do primeiro millón de base da dedución (o maior de:30 % x 1,8 =54% ou 30% +20% =50%).Esta porcentaxe do 54 por cento poderá aplicarse sempre que a intensidade de axuda non exceda do 50 por cento dos custos subvencionables, nos termos establecidos polo artigo 54 do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

    • O 45 por cento sobre o exceso do devandito importe (o maior de 25 % x 1,8 =45% ou 25% +20% =45%)

  • Os límites aplicables a esta dedución incrementaranse de acordo co disposto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, polo que estará suxeita ao límite conxunto do 60/90 ou do 70/100 (A Palma, La Gomera e El Hierro) por cento.

  • Ademais, a disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994 establece, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior ao resultado de incrementar nun 80 por cento o importe máximo recollido no artigo 36.1 do LIS, cando se trate de producións realizadas en Canarias.Polo tanto, o importe máximo desta dedución será de 18 millóns de euros (10 millóns de euros x 1,8).