Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por investimentos en producións cinematográficas estranxeiras

Regulación: Artigo 36.2 LIS

 • Para aplicar a dedución por investimentos en producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais que permitan a confección dun soporte físico previo á súa produción industrial seriada realizadas en Canarias, as entidades deberán cumprir os requisitos xerais establecidos para estas deducións no artigo 36.2 do LIS.

 • Os porcentaxes de dedución establecidos no artigo 36.2 do LIS incrementaranse segundo o disposto no artigo 94.1 a) da Lei 20/1991, polo que se aplicarán as seguintes porcentaxes:

  • O 54 por cento respecto do primeiro millón de base da dedución (o maior de:30% x 1,8 =54% ou 30% +20% =50%).Esta porcentaxe do 54 por cento poderá aplicarse sempre que a intensidade de axuda non exceda do 50 por cento dos custos subvencionables, nos termos establecidos polo artigo 54 do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.

   O 45 por cento sobre o exceso do devandito importe (o maior de 25% x 1,8 =45% ou 25% +20% =45%).

  • O 54 por cento da base da dedución (o maior de:30% x 1,8 =54% ou 30% +20% =50%), cando o produtor se encargue da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón de euros.

   O importe desta dedución non poderá superar o importe que establece o Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

 • En consonancia co disposto no artigo 36.2 do LIS que establece que a dedución por investimentos en producións cinematográficas estranxeiras queda excluída do límite a que se refire o último parágrafo artigo 39.1 do LIS, os límites aplicables a esta dedución non se incrementarán de acordo co disposto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, polo que esta dedución non estará suxeita ao límite conxunto do 60/90 ou do 70/100 (A Palma, La Gomera e El Hierro) por cen.

 • A disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994 establece, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, un límite específico para esta dedución, indicando que o seu importe non poderá ser superior ao resultado de incrementar nun 80 por cento o importe máximo recollido no artigo 36.2 do LIS, cando se trate de gastos realizados en Canarias.Polo tanto, o importe máximo desta dedución será de 18 millóns de euros (10 millóns de euros x 1,8).

  Así mesmo, esta disposición establece en canto ao importe mínimo de gasto que fixa a letra a) do artigo 36.2 do LIS, que os gastos realizados en Canarias de animación dunha produción estranxeira deberán ser superiores a 200.000 euros.En relación coa execución de servizos de efectos visuais, será de aplicación o disposto na letra b) do artigo 36.2 do LIS.