Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Especialidades do Réxime Fiscal

Regulación:Artigos 43 Lei 19/1994

As entidades da ZEC tributarán no Imposto sobre Sociedades coas seguintes especialidades:

 1. Aplicarán o tipo de gravame especial do 4 por cento a aquela parte da base impoñible que corresponda ás operacións que realicen material e efectivamente no ámbito xeográfico da ZEC.

  A ter en conta: 

  Segundo o disposto na disposición adicional décimo cuarta bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, no caso de sucursais da ZEC de entidades con residencia fiscal en España, a aplicación do tipo de gravame especial non impedirá ás devanditas entidades formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII da LIS.

  Nestes casos, a parte da base impoñible da entidade que forme parte dun grupo fiscal e que sexa atribuíble á sucursal da ZEC non se incluirá na base impoñible individual da entidade para os efectos da determinación da base impoñible do grupo fiscal, sendo obxecto de declaración separada nos termos que regulamentariamente se determinen (consulte o apartado relativo a como deben cumprir as entidades da ZEC o modelo 200).

 2. Levarán a súa contabilidade de acordo co disposto no Código de Comercio e demais normativa contable que lles sexa de aplicación, coas seguintes especialidades:

  1. Deberán individualizar en contas separadas as operacións que deben figurar no numerador da fracción pola que se calcula a porcentaxe que se aplicará sobre a base impoñible para determinar a parte que se gravará ao tipo especial.

  2. Deberán levar contabilidade separada da que leven as sucursais ás que non se apliquen os beneficios da ZEC.

  3. Deberán incluír na memoria unha desagregación da parte da conta de perdas e ganancias, así como de todas aquelas contas que reflicten aplicación do beneficio, que proceda das operacións realizadas efectiva e materialmente no ámbito xeográfico da ZEC.

A ter en conta:

Este réxime fiscal non será aplicable ás entidades ZEC nos períodos impositivos en que concorran as circunstancias de incompatibilidade entre axudas de Estado recollidas na disposición adicional duodécima da Lei 19/1994, do 6 de xullo.