Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación

Regulación:Artigo 27.1 Lei 19/1994

  1. Poden aplicar a RIC os seguintes contribuíntes:

    1. Os contribuíntes do Imposto que teñan o seu domicilio en Canarias, ou que sen telo, operen en Canarias mediante establecemento permanente.

    2. As entidades non residentes en territorio español, cando operen en Canarias mediante establecemento permanente, polas rendas obtidas a través deste.

    3. As entidades que teñan por actividade principal a prestación de servizos financeiros ou a prestación de servizos a entidades que pertenzan ao mesmo grupo de sociedades nos termos do artigo 18.2 da LIS, cando materialicen a dotación nalgunha dos investimentos iniciais aos que se refire o artigo 6 do Real Decreto 1758/2007, do 28 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 19/1994, do 6 de xullo (consulte tamén o artigo 2 deste Regulamento).

  2. Non pode acollerse ao réxime da RIC a parte do beneficio obtido en actividades de construción naval, fibras sintéticas, industria do automóbil, siderurxia e industria do carbón, polo que non se poderá aplicar a redución sobre esa parte do beneficio (apartado 3 da disposición adicional undécima da Lei 19/1994, do 6 de xullo).

  3. A aplicación da RIC queda condicionada ao cumprimento das Directrices comunitarias sobre axudas estatais aos sectores agrario, forestal, da pesca e a acuicultura e do transporte (disposicións adicionais cuarta a sexta do Real Decreto-lei 12/2006, do 29 de decembro).

  4. Para os períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de novembro de 2018, establécese que, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2015, a aplicación da RIC só cando se materialice en investimentos que non teñan a consideración de iniciais, así como a dos beneficios fiscais que teñan a consideración de axudas rexionais ao funcionamento establecidos no Libro II e no artigo 94 da Lei 20/1991, na Lei da Comunidade Autónoma de Canarias, 4/2014, do 26 de xuño, no artigo 26 e no Título V da Lei 19/1994, e na disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, de 27 de decembro, así como as axudas ao transporte de mercadorías comprendidas no ámbito do Real Decreto 362/2009, de 20 de marzo e da Orde de 31 de xullo de 2009 do Conselleiro de Obras Públicas e Transportes do Goberno de Canarias, estarán suxeitas ao límite do 30 por cento do volume de negocios anual do beneficiario obtido nas Illas Canarias.