Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Reserva para investimentos en Canarias

A reserva para investimentos en Canarias (en diante, RIC) é un incentivo fiscal que permite ás entidades suxeitas ao Imposto sobre Sociedades (agás as excluídas polo artigo 27 e a disposición adicional duodécima da Lei 19/1994, do 6 de xullo), a redución na base impoñible das cantidades que, en relación cos seus establecementos situados en Canarias, destinen dos seus beneficios a reserva para investimentos en Canarias de acordo co disposto no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

A ter en conta:

Á hora de aplicar esta redución débese ter en conta as condicións especiais previstas nas disposicións adicionais primeira a cuarta do Real Decreto-lei 15/2014, do 19 de decembro, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias.

Tamén se deberá ter en conta o disposto en a disposición transitoria única do Real Decreto-lei 15/2014, na que se regula o réxime transitorio aplicable ás dotacións da RIC realizadas antes da 1 de xaneiro de 2015, aos investimentos anticipados da RIC efectuados antes de 1 de xaneiro de 2015 e á consideración como beneficios non aptos para dotar a RIC ás rendas que se beneficiasen de réxime de dedución do artigo 42 do RDLeg. 4/2004.