Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Investimentos anticipados

Regulación:Artigo 27.11 Lei 19/1994

Segundo se establece no primeiro parágrafo do artigo 27.11 da Lei 19/1994, os contribuíntes poderán levar a cabo investimentos anticipados, que se considerarán como materialización da RIC que se dote con cargo a beneficios obtidos no período impositivo no que se realiza o investimento ou nos tres posteriores, sempre que se cumpran os restantes requisitos esixidos neste.

Estas dotacións deberán realizarse con cargo a beneficios ata o 31 de decembro de 2021.

A ter en conta:

Con efectos dende o 30 de decembro de 2020, a disposición transitoria oitava da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias establece que o prazo ao que se fai referencia no primeiro parágrafo do artigo 27.11 da Lei 19/1994, será de catro anos para os investimentos anticipados materializados en 2017.

No período impositivo en que se realicen os investimentos anticipados deberá comunicarse a materialización e o seu sistema de financiamento conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades (consulte o apartado «Documentación que debe presentarse antes da declaración» do Capítulo 1 deste Manual Práctico).

As investimentos anticipados realizados nun período impositivo iniciado antes de 1 de xaneiro de 2015 consideraranse materialización da reserva para investimentos de beneficios obtidos noutro período impositivo posterior iniciado igualmente antes da devandita data, e regularanse polo disposto no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, segundo redacción vixente a 31 de decembro de 2014.