Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Incumprimento

Regulación: Artigo 27.16 Lei 19/1994

Nos casos en que o contribuínte dispoña da reserva para investimentos con anterioridade á finalización do prazo de mantemento do investimento ou para investimentos diferentes ás admitidas no artigo 27.4 da Lei 19/1994, ou incumpra calquera outro dos requisitos establecidos no devandito artigo 27, salvo os contidos nos seus apartados 3 e 13, deberá integrar na base impoñible do Imposto sobre Sociedades do período impositivo no que se produciu o incumprimento, a cantidades que no seu día deron lugar á redución da base impoñible.

Nestes casos, liquidaranse xuros de mora nos termos previstos na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria e na súa normativa de desenvolvemento.