Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Supostos prácticos RIC

Exemplo 1

No período impositivo iniciado o 1 de xaneiro de 2020 a sociedade «A», con domicilio en Canarias, realiza con cargo aos beneficios do exercicio 2020, unha dotación á RIC por importe de 1.000 euros.Neste mesmo período, a devandita sociedade ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 de euros.

No exercicio 2021 adquire por 1.000 euros un inmobilizado material que contribúe a mellorar o medio no territorio canario.Neste mesmo período, a devandita sociedade ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 de euros.

Ao igual que no exercicio 2020, no exercicio 2021 a sociedade «A» ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 de euros.

Neste suposto, a redución que a sociedade «A» poderá aplicarse na súa base impoñible terá como límite o 90 por cento da parte do beneficio obtido que non é obxecto de distribución:

Límite:90% x 1.000.000 euros =900.000 €.

Exercicio 2020:

A sociedade «A» realiza con cargo aos beneficios do exercicio 2020 unha dotación á RIC por importe de 1.000 euros (pode realizala porque cumpre co límite, xa que 1.000 euros < 900.000 euros), polo que deberá consignar un importe de 1.000 euros na fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cumprir na páxina 13 do modelo 200, a casa [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe de 1.000 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2020 que se realiza por razón da dotación á RIC.

Se ben, queda pendente de materializar en períodos posteriores un importe de 1.000 euros.Por esta razón, a sociedade «A» deberá cumprir, no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200, a columna «Pendente de materializar RIC en períodos futuros», na fila correspondente á RIC 2020 por importe de 1.000 euros.

Conforme ao anterior, a sociedade «A» deberá cumprir o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2020, da seguinte forma:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

1.000

Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (páxina 22 do modelo 200)
RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
consideradas materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2020 --- --- --- --- 1.000
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020
[00927] 1.000

Exercicio 2021:

A sociedade «A» non realiza neste exercicio dotación á RIC, polo que non deberá cumplimentar a fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2021» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, non deberá cumprir a casa [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) da páxina 13 do modelo 200, xa que non se reducirá a base impoñible do exercicio 2021 por razón da dotación á RIC.

Téñase en conta que o investimento que realiza a sociedade B no exercicio 2021 non se considera un investimento anticipado, xa que, aínda que en 2021 non se dote RIC, o investimento deste exercicio é unha materialización da dotación da reserva que se fixo en 2020.

Ao principio do exercicio 2021 quedan por materializar 1.000 euros da dotación á RIC con cargo a beneficios de 2020 realizada no exercicio 2020, polo que a sociedade «A» deberá consignar no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994) a columna «Pendente de materializar RIC a principio de período», na fila correspondente á RIC 2020, o importe de 1.000 euros.

O importe invertido no período 2021 é de 1.000 euros, polo que a sociedade «A» deberá cumprir o primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994) consignando na columna «Investimentos previstos letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994», na fila correspondente á RIC 2020, o importe da materialización, é dicir, 1.000 euros.No exercicio 2021, materialízase o importe total da dotación realizada durante o 2020 , polo que non queda nada pendente de materializar para exercicios futuros.Por este motivo, a sociedade «A» non deberá cumprir a columna «Pendente de materializar RIC co fin de período».

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2021, cumplimentaranse da seguinte forma:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

0

Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (páxina 22 do modelo 200)
RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
consideradas materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2020 1.000 --- 1.000 --- 0
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2021
[00927] 0

Exemplo 2

No período impositivo iniciado o 1 de xaneiro de 2020 a sociedade «B», con domicilio en Canarias, adquire por 1.000 euros un inmobilizado material que contribúe a mellorar o medio no territorio canario.

A sociedade «B» non realiza no exercicio 2020 ningunha dotación á RIC.

En 2021, non realiza ningún investimento no que poida materializarse a RIC, se ben, con cargo aos beneficios de 2021, a sociedade «B» contabiliza en 2022 unha dotación á RIC por importe de 1.000 euros.

Tanto no exercicio 2020 coma no 2021, a sociedade «B» ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 de euros.

Tanto no exercicio 2020 coma no 2021, a redución que a sociedade «B» poderá aplicarse na súa base impoñible terá como límite o 90 por cento da parte do beneficio obtido que non é obxecto de distribución:

Límite:90% x 1.000.000 euros =900.000 €.

Exercicio 2020:

A sociedade «B» non realiza neste exercicio dotación á RIC, polo que non terá que cumplimentar a fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, non deberá cumprir a casa [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) da páxina 13 do modelo 200, xa que non se reducirá a base impoñible do exercicio 2020 por razón da dotación á RIC.

O importe investido de forma anticipada no exercicio 2020 é de 1.000 euros, polo que queda pendente de dotar a RIC con cargo a beneficios obtidos ata o 31 de decembro de 2023 por este importe.Neste caso, a sociedade «B» terá que cumprir o cadro relativo a Investimentos anticipados, en concreto deberá cumprirse da fila Investimentos anticipadas 2020, a casa correspondente á columna «Investimentos previstos letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994» por importe de 1.000 euros, así como, desa mesma fila a casa «Pendente de dotar RIC ao final de período» por valor de 1.000 euros. Ademais, no exercicio 2020 deberá comunicar a materialización e o seu sistema de financiamento conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades.

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2020, cumplimentaranse da seguinte forma:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

0

Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (páxina 22 do modelo 200)
Investimentos
anticipadas
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2020 --- --- 1.000 1.000
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020
[00927] 0

Exercicio 2021:

A sociedade «B» realiza con cargo aos beneficios deste exercicio unha dotación á RIC por importe de 1.000 euros (pode realizala porque cumpre co límite, xa que 1.000 euros < 900.000 euros), polo que deberá consignar un importe de 1.000 euros na fila «Importe da dotación RIC Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2021» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cumprir na páxina 13 do modelo 200, a casa [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe de 1.000 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2021 que se realiza por razón da dotación á RIC.

No exercicio 2021 a sociedade «B» non realiza ningún investimento, pero considerarase materializada neste exercicio 2021 o investimento realizado en 2020.Polo tanto, a devandita sociedade deberá cumprir no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994) a columna «Investimentos anticipados considerados materialización da RIC nesta liquidación», na fila correspondente á RIC 2021, polo importe que se considera materializado en 2021 por dotarse a RIC, é dicir, 1.000 euros.

A Sociedade «B» tamén deberá cumprir o cadro relativo aos Investimentos anticipados. Ao inicio do exercicio 2021 está pendente de dotar a RIC por importe de 1.000 euros, debido ao investimento anticipado que se realizou no exercicio 2020.Por esta razón, a sociedade «B» deberá cumprir a columna «Pendente de dotar RIC a principio de período», na fila correspondente á RIC 2020 por importe de 1.000 euros.O importe investido en 2020 foi de 1.000 euros e a dotación á RIC en 2021 foi de 1.000 euros, polo que ao final do exercicio 2021 non queda pendente de dotar RIC por ningún importe.Por esta razón, a sociedade «B» non deberá cumprir a columna «Pendente de dotar RIC ao final de período», na fila correspondente á RIC 2020.

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondente ao exercicio 2021, cumplimentaranse da seguinte forma:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)
Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994) [00403] --- [00404] 1.000
Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (páxina 22 do modelo 200)
RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
consideradas materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2020 --- --- --- --- ---
RIC 2021 --- --- --- 1.000 ---
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2021
[00927] 1.000
Investimentos
anticipadas
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2020 1.000 --- --- 0
Investimentos anticipados 2021 --- --- --- ---

Exemplo 3

No período impositivo iniciado o 1 de xaneiro de 2019 a sociedade «C», con domicilio en Canarias, adquire por 1.000 euros un inmobilizado material que contribúe a mellorar o medio no territorio canario.

A sociedade «C» realiza con cargo aos beneficios do exercicio 2019 unha dotación á RIC por importe de 200 euros.

No exercicio 2020, a sociedade «C» non realiza ningún investimento no que poida materializarse a RIC, se ben, con cargo aos beneficios deste exercicio, a devandita sociedade realiza unha dotación á RIC por importe de 600 euros.

No exercicio 2021, a sociedade «C» non realiza ningún investimento no que poida materializarse a RIC, se ben, con cargo aos beneficios deste exercicio, a devandita sociedade realiza unha dotación á RIC por importe de 800 euros.

Tanto no exercicio 2019 coma nos exercicios 2020 e 2021, a sociedade «C» ten uns beneficios que non son obxecto de distribución de 1.000.000 euros.

Tanto en exercicio 2019 coma nos exercicios 2020 e 2021, a redución que a sociedade «C» poderá aplicarse na súa base impoñible terá como límite o 90 por cento da parte do beneficio obtido que non é obxecto de distribución:

Límite:90% x 1.000.000 euros =900.000 €.

Exercicio 2019:

Nota:Este exemplo parte do suposto de que no exercicio 2019 xa existía o cadro relativo a Investimentos anticipados.

A sociedade «C» realizou con cargo aos beneficios deste exercicio, unha dotación á RIC por importe de 200 euros (pode realizala porque cumpre co límite, xa que 200 euros < 900.000 euros), polo que deberá consignar un importe de 200 euros na fila «Importe da dotación RIC 2019» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cumprir na páxina 13 do modelo 200, a casa [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe 200 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2019 que se realizou por razón da dotación á RIC.

En 2019 a sociedade «C» deberá cumprir no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994) a columna «Investimentos anticipados considerados materialización da RIC nesta liquidación», na fila correspondente á RIC 2019, período no que se realizou o investimento, polo importe que se considera materializado en 2019 por dotarse a RIC, é dicir, 200 euros.

O importe investido de forma anticipada no exercicio 2019 é de 1.000 euros, como se dotou RIC en 2019 por importe de 200 euros, queda pendente de dotar a RIC con cargo aos beneficios obtidos ata o 31 de decembro de 2022 por importe de 800 euros. Neste caso, a sociedade «C» deberá cumprir o cadro relativo a Investimentos anticipados da páxina 22 do Modelo 200, en concreto, terá que cumprir a casa «Investimentos anticipados 2019» da columna «Investimentos previstos letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994», por importe de 1.000 euros, así como a columna «Pendente de dotar RIC ao final do período» na fila relativa a «Investimentos anticipados 2019» por importe de 800 euros.Ademais, no exercicio 2019, deberá comunicar a materialización e o seu sistema de financiamento conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades.

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondentes ao exercicio 2019, cumpriranse do seguinte xeito:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

200

RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
consideradas materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2019 --- --- --- 200 ---
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2019
[00927] 200
Investimentos
anticipadas
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2019 --- --- 1.000 800

Exercicio 2020:

A sociedade «C» realiza con cargo aos beneficios deste exercicio unha dotación á RIC por importe de 600 euros (pode realizala porque cumpre co límite, xa que 600 euros < 900.000 euros), polo que deberá consignar un importe de 600 euros na fila «Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cumprir na páxina 13 do modelo 200, a casa [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe de 600 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2020 que se realizou por razón da dotación á RIC.

No exercicio 2020 a sociedade «C» non realiza ningún investimento, pero considerarase materializado neste exercicio 2020 parte do investimento realizado en 2019.Polo tanto, a devandita sociedade deberá cumprir no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994) a columna «Investimentos anticipados considerados materialización da RIC nesta liquidación», na fila correspondente á RIC 2020, polo importe que se considera materializado en 2020 por dotarse a RIC, é dicir, 600 euros.

Ao inicio do exercicio 2020 está pendente de dotar a RIC por importe de 800 euros, debido ao investimento anticipado que se realizou no exercicio 2019.Por esta razón, a sociedade «C» deberá cumprir no cadro relativo a Investimentos anticipados a columna «Pendente de dotar RIC a principio de período», na fila correspondente á RIC 2019 por importe de 800 euros.O importe invertido anticipadamente no exercicio 2019 foi de 1.000 euros e a dotación á RIC no exercicio 2019 foi de 200 euros, en 2020 é de 600 euros, polo que a finais do exercicio 2020, queda pendente de dotar RIC por importe de 200 euros.

Desta forma, o axuste da páxina 13 e o cadro da páxina 22 do modelo 200 correspondentes ao exercicio 2020, cumpriranse do seguinte xeito:

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

600

RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
consideradas materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2019 --- --- --- --- ---
RIC 2020 --- --- --- 600 ---
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2020
[00927] 600
Investimentos
anticipadas
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2019 800 --- --- 200
Investimentos anticipados 2020 --- --- --- ---

Exercicio 2021:

A sociedade «C» realizará con cargo aos beneficios deste exercicio unha dotación á RIC por importe de 800 euros (pode realizala porque cumpre co límite, xa que 800 euros < 900.000 euros), polo que deberá consignar un importe de 800 euros na fila «Importe da dotación RIC 2021» do cadro «Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» da páxina 22 do modelo 200.

Ademais, deberá cumprir na páxina 13 do modelo 200, a casa [00404] «Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)» (axuste negativo) por importe 800 euros, xa que é o valor da redución da base impoñible do exercicio 2021 que se realizou por razón da dotación á RIC.

No exercicio 2021 a sociedade «C» non realiza ningún investimento, pero considerarase materializado neste exercicio 2021 parte do investimento realizado en 2019. Polo tanto, a devandita sociedade deberá cumprir no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200 relativo ao Réxime especial da reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994) a columna «Investimentos anticipados considerados materialización da RIC nesta liquidación», na fila correspondente á RIC 2021, polo importe que se considera materializado en 2021 por dotarse a RIC, é dicir, 200 euros.

En canto ao cadro relativo a Investimentos anticipados, ao inicio do exercicio 2021 está pendente de dotar a RIC por importe de 200 euros, debido ao investimento anticipado que se realizou no exercicio 2019.Por esta razón, a sociedade «C» deberá cumprir a columna «Pendente de dotar RIC a principio de período», na fila correspondente á RIC 2019 por importe de 200 euros.

O importe investido en 2019 foi de 1.000 euros e a dotación á RIC en 2019 foi de 200 euros, en 2020 de 600 euros e en 2021 de 800 euros, polo que, no cadro relativo a Investimentos anticipados non queda pendente de dotar RIC por ningún importe, co fin de exercicio 2021.Por esta razón, a sociedade «C» non deberá cumprir a casa «Pendente de dotar RIC ao final de período», na fila correspondente á RIC 2019.

Se ben no exercicio 2021, dotarase unha reserva total de 800 euros, da que 200 euros correspóndense coa materialización de investimentos anticipados realizados no exercicio 2019, polo que quedaría pendente de materializar en períodos posteriores un importe de 600 euros.Por esta razón, a sociedade «C» deberá cumprir, no primeiro cadro da páxina 22 do Modelo 200, a columna «Pendente de materializar RIC ao final de período», na fila correspondente á RIC 2021 por importe de 600 euros.

Detalle das correccións ao resultado da conta P e G (páxina 13 do modelo 200)

Reserva para investimentos en Canarias (Lei 19/1994)

[00403]

---

[00404]

800

RICPendente de materializar
RIC a principio
de período
Aplicado / materializado nesta liquidaciónPendente de materializar
RIC ao final de período
Investimentos previstos
letras A e B, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D, art. 27.4 Lei 19/1994
Investimentos anticipados
consideradas materialización
da RIC nesta liqúidación
RIC 2019 --- --- --- --- ---
RIC 2020 --- --- --- --- ---
RIC 2021 --- --- --- 200 600
Importe da dotación RIC con cargo a beneficios de 2021
[00927] 800
Investimentos
anticipadas
Pendente de
dotar RIC
a principio de período
Investimentos previstos
letras A e B,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Investimentos previstos
letras B bis, C e D,
art.º 27.4 Lei 19/1994
Pendente de dotar
RIC ao final de período
Investimentos anticipados 2019 200 --- --- 0
Investimentos anticipados 2020 --- --- --- ---
Investimentos anticipados 2021 --- --- --- ---