Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00079 Entidade ZEC en consolidación fiscal

Deberán marcar esta casa as sucursais da Zona Especial Canaria (ZEC) de entidades con residencia fiscal en España que apliquen o tipo de gravame especial do 4 por cento previsto para esta Zona, e que, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018, poden formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime especial de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII da LIS.

Esta casa permite identificar ás entidades que presenten dous modelos 200, un no que marcarán esta casa e declararán a parte de base impoñible á que un se lle vai aplicar o tipo de gravame da ZEC, e outro modelo 200, pola parte da base impoñible que non tributa ao tipo impositivo especial e que vai aplicar o réxime especial de consolidación fiscal (neste modelo non deberán marcar a casa [00079], pero si as casas [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» o [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal» segundo corresponda).

Estas entidades deberán marcar tamén a casa [00029] «Réxime especial Canarias» da páxina 1 do modelo 200.